לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם דו"ח הוועדה הציבורית לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

22/06/2014

בחודש דצמבר 2013 מינה שר האוצר ועדה בראשות השופטת בדימוס, עו"ד ש' פריש, לבדוֹק את אמות המידה והקריטריונים שלפיהם ייקָבע מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, וזאת תוך התייחסות לשאלה "מהו ציבור" לצורך החקיקה הרלבנטית ולסוגיות נוספות שבכתב המינוי.

זאת, בין היתר, על רקע הטענות בדבר אי-סדרים במדיניות רשות המיסים בנושא מתן אישור לפי סעיף 46 לפקודה, שבאו לידי ביטוי בפסק-הדין של בית-המשפט העליון, כשבתו כבג"ץ, בעניין עמותה לויפאסנה בישראל נ' שר האוצר (בג"ץ 10893/08).

לאחרונה פורסם דו"ח הוועדה ובגדרו סקירה נרחבת של המסגרת הנורמטיבית הקיימת בסעיפים 9(2) ו-46(א) לפקודת מס הכנסה, של הֶסדרי מיסוי מיוחדים נוספים שנקבעו לגבי מוסדות ציבור (כגון: סעיף 3(ז) לפקודה וכו') ושל דין מַשווה.

עוד כולל הדו"ח המלצות שונות ובכלל זאת לגבי רשימת המטרות הציבוריות, המספר המינימאלי של חברים במוסד, תבחינים מהותיים ופרוצדורליים לעניין מתן אישור לפי סעיף 46 לפקודה, סמכויות הגופים המעורבים במתן אישור כאמור ונהלי רשות המסים.

קישור לדו"ח