לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות: העברת מניות במסגרת גירושין אינה מכירה; הקצאת מניות בחברה שמניותיה הועברו בפטור ממס לפי סעיף 104 אינה מהווה הפרה של תנאי הפטור

01/06/2014

פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות בתחום מיסוי רווחי הון ובתחום שינויי מבנה.
להלן תמציתן: 

החלטת מיסוי 7681/14 – העברת מניות במסגרת גירושין (קישור להחלטה)

עניינה של החלטת המיסוי בבני-זוג נשואים תושבי ישראל העתידים להתגרש. בבעלותם המשותפת של בני-הזוג נכסים שונים ובכלל זאת מזומנים, נדל"ן, ניירות-ערך והחזקה בשיעור 100% ממניות חברה פרטית (50% כל אחד).

על-פי החלטת המיסוי, העברת מניות החברה הפרטית בין בני-הזוג במסגרת הסכם גירושין על-פי פסק-דין שיינתן אגב הליכי הגירושין לא יהווה מכירה כמשמעותה בסעיף 88 לפקודה.
זאת, בכפוף למספר תנאים ובכלל זה הקובע, כי בעת מכירת המניות לראשונה בידי בן-הזוג, יהיו העלות ויום הרכישה לצורכי מס כפי שנקבעו בידי המעביר טרם חלוקת הנכסים המשותפים.

החלטת מיסוי 5867/14 -– הקצאת מניות לאחר העברה בפטור ממס (קישור להחלטה)

עניינה של החלטה זו בשתי חברות אחיות (דהיינו, חברות המוחזקות בידי אותם בעלי מניות) הפעילוֹת בתחום הרפואי.
בעלי הזכויות בשתי החברות האמורות העבירו את כל זכויותיהם בחברות אלו לחברה פרטית חדשה תושבת ישראל ("החברה הקולטת"), וזאת בתמורה לקבלת כל הזכויות בחברה הקולטת כקבוע בסעיף 104ב לפקודה.
בכוונת אחת מהחברות המועברות לחתום, בתוך שנתיים ממועד העברת הזכויות על-פי אותו סעיף 104ב, על הסכם הקצאת מניות בגדרו היא תַקצה מניות לבעלי מניות חדשים (שאינם בעלי זכויות כלשהן בחברה הקולטת ו/או באיזו משתי החברות המועברות) בשיעור כולל של עד 7.5% מהון המניות המונפק של החברה, תוך שלניצעים בהקצאה זו תהיה זכות למַנות דירקטור ו/או משקיף בחברה.

בגדרהּ של החלטת המיסוי נקבע, כי הקצאת המניות בחברה המועברת לניצעים לא תיחשב, כשלעצמה, להפרה של הוראות סעיף 104ב(א)(2) לפקודה (דהיינו, לא תהווה הפרה של הדרישה לפיה החברה הקולטת תחזיק בחברות המועברות במשך שנתיים מיום ההעברה).