לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו תוספת לחוזר המקצועי שעניינו בחברות ליסינג

08/04/2014

ביום 5.8.2013 פורסם ברשומות חוק ההסדרים.*

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (קישור לחוק).

בגדרו של חוק ההסדרים, תוקנו, בין היתר, הוראות סעיף 96 לפקודת מס הכנסה שעניינן בשחלוף נכסים, כך שהוראות אלו לא תחולנה על שחלוף רכבי השכרה או החכרה (ליסינג). 

בעקבות התיקון האמור, פורסמה תוספת לחוזר מס הכנסה מס' 4/2012 מיום 13.9.2012 (קישור לחוזר), שעניינו בסיווג הכנסות הנובעות ממכירת כלי רכב בחברות ליסינג (קישור לתוספת לחוזר).
בגדרה של התוספת צוין, כי לאור התיקון התייתר הדיון בתחולת הוראות סעיף 96 במכירת רכבים פרטיים המשַמשים בחברות ליסינג ו/או השכרה.
עוד כוללת התוספת התייחסות לתקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשע"ג-2013 ("התקנות") (קישור לתקנות), בגדרן תוקנה התוספת לתקנות הפחת,* כך ששיעור הפחת על רכב מסוג M1** או N1*** שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב "השכרה/החכרה" יהיה 16% במקום 20%.

* תקנות מס הכנסה (פחת), 1941.
** רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.
*** רכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.