לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 34 לחוק מע"מ – שינוי בקבוצת החייבים בדיווח מקוון

13/02/2014

פורסם ברשומות חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44), התשע"ד-2014 ("התיקון") (קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון בוצעו מספר שינויים בכללים החָלים על עוסק החייב בדיווח מפורט (דיווח מקוּון) ובכלל זאת נקבע, כי הוראות הדיווח המפורט תחולנה, בין היתר, על עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 ש"ח או שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול ספרים; וכן על עוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על 2,000,000 ש"ח* ואשר התקיים לגביו אחד מאלה:** (א) הוא חייב לפי כל דין בהכנת מאזן ובמינוי רואה חשבון אחר (או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות); (ב) הוא רשום כשותפוּת או באיחוד עוסקים ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים התקיים האמור בתנאי (א).

* בשנת-המס 2015, המחזור יקטן ל-1,500,000 ש"ח.
** תחולת החלופה השנייה נקבעה ליום 1.3.2014, כל שעוסק כמחזור עסקאותיו בין 2,000,000 ל-2,500,000 ש"ח ואשר מתקיימים לגביו שני התנאים שבטקסט יחויב בדיווח מפורט הָחל מהדיווח לגבי חודש מרץ 2014.