לוגו אלכס שפירא ושות׳

פטור ממס במכירת אג"ח – גם בידי חברות?

02/12/2005

הוראות המעבר שנקבעו בתיקון 132 הותירו, תוך מספר שינויים, את הפטור ממס רווחי הון במכירת איגרות-חוב – הן קונצרניות והן ממשלתיות – הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב ואשר הונפקו לפני 8.5.2000 ("איגרות חוב מוגנות").

כך, נקבע, כי רווח הון במכירת איגרת-חוב קונצרנית הנסחרת בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שאינה המירה למניות יהיה פטור ממס ובלבד שהאיגרת הונפקה לפני 8.5.2000 ונרשמה למסחר בבורסה לפני 1.1.2003.

עוד נקבע, כי רווח הון במכירת איגרת-חוב ממשלתית הנסחרת בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב (כמו גם איגרת/איגרת מילווה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה ואשר אינן נסחרות בבורסה) יהיה פטור ממס ובלבד שהאיגרת הונפקה לפני 8.5.2000.

הפטור האמור לא חל במכירת איגרות חוב מוגנות על-ידי מוכר שפרק ב התיאומים חל בקביעת הכנסתו, וזאת לאור הוראת החיוב שבסעיף 6 לחוק האמור (הוראת חיוב נוספת נקבעה בתקנות הדולריות -– מבזק זה אינו דן בכך). כתוצאה מכך, מוכר מסוג זה – בדרך-כלל, חברות – חויב במס בשיעור רגיל לגבי רווח הון ריאלי במכירת איגרות חוב מוגנות.

במסגרת תיקון 147 בוטלו, בין היתר, הוראות סעיף 6 לחוֹק התיאומים, וזאת בכפוף להוראות המעבר שנקבעו לעניין זה. אלא מאי, הוראות אלו אינן מסייגות את תחולתו של הפטור ממס במכירת איגרות חוב מוגנות, אלא קובעות את שיעור המס החָל במכירת ניירות-ערך נסחרים (ובכללם איגרות חוב מוגנות כאמור) בידי חברה שהוראות סעיף 6 לחוֹק התיאומים (או התקנות הדולריות) חלו לגבּיה לפני פרסום תיקון 147.

לדעתנו, תוצאת השינויים שתוארו לעיל (וכל עוד לא תעבור חקיקה נוספת שתשַנה זאת) היא, שהחֵל ביום 1.1.2006 רווח הון במכירת איגרות חוב מוגנות (כמשמעותן לעיל) יהיה פטור ממס גם בידי חברה, לרבות חברה שסעיף 6 לחוֹק התיאומים חל בקביעת הכנסתה לפני פרסום תיקון 147. זאת, אף אם החברה רכשה את איגרות-החוב המוגנות לפני 1.1.2006.