לוגו אלכס שפירא ושות׳

ניכויי מס במקור מתשלומים לתושב-חוץ – הארכת תוקף ההקלות ל"חברות מיוחדות" – הודעה מתוקנת של רשויות המס

30/12/2013

במבזק מיום 19.12.2013 דיווחנו אודות הודעתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לפיה תוקפהּ של התוספת להוראת-ביצוע 34/93* ("התוספת") ביחס לחברות מיוחדות יוארך עד ליום 31.12.2014 או עד למועד פרסום הוראת הביצוע החדשה, לפי המוקדם שביניהם.

* כפי שכבר ציינו, בהוראת ביצוע 34/93 מיום 30.5.1993 פירטו רשויות המס בהרחבה את הכללים לגבי ניכוי מס במקור מתשלומים לתושבי-חוץ וההליכים לקבלת אישור לאי-ניכוי מס במקור, לפטוֹר ממס או למס בשיעור מוקטן. על-מנת להקל על ציבור הנישומים והמוסדות הכספיים נמנתה בהוראת-הביצוע האמורה רשימה של תשלומים שהבנק רשאי להעבירם ללא ניכוי מס במקור, וזאת על-סמך הצהרת המשלם/מקבל.

זאת, כבעבר, בכפוף לעמידה בתנאים שצוינו בהודעה, בנוסף לנדרש על-פי ההוראות שבתוספת.

עוד צוין בהודעתה של רו"ח סביון, כי לעניין סעיף 3.9 להוראת ביצוע 34/93 (הסעיף עוסק בתשלומים בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על-ידי נותני שירותים בחו"ל, בכפוף לתנאים המפורטים באותו סעיף) תינתן הקלה, כך שבמקום "60,000$" יבוא "250,000$ לכל מקבל".

ביום 25.2.2013 הוּצאה הודעה מתוקנת מטעם רו"ח סביון ולפיה ההקלה לעניין אותו סעיף 3.9 להוראת ביצוע 34/93 (דהיינו, 60,000$ במקום 250,000$) הינה לגבי כל משלם.

להורדת ההודעה המעודכנת, לחצו כאן.