לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוארך תוקפן של התקנות המקנות זיכוי ממס בשל עבודה במשמרות

18/12/2013

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986 ("התקנות") מקנות, בתנאים מסוימים, זיכוי ממס בשל הכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית (כהגדרתן בתקנות).

ביום 29.2.2012 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ב-2012, שהאריכו את תחולתן של התקנות עד ליום 31.12.2012, וזאת רטרואקטיבית ליום 1.1.2012 (קישור לתקנות).

הבוקר פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשע"ד-2013, המאריכות את תחולתן של התקנות עד ליום 31.12.2014.
זאת, רטרואקטיבית מיום 6.5.2013 (כאמור, תוקפן של התקנות פג ביום 1.1.2013).

קישור לתקנות