לוגו אלכס שפירא ושות׳

חברות משפחתיות המבקשות לשנות את סיווגן ולהפוך לחברות רגילות בשנת-המס 2013 או 2014 – יש לעשות זאת בשבועיים הקרובים!!!

13/11/2013

בגדרו של חוק ההסדרים* שפורסם ברשומות** ביום 5.8.2013 נקבעו, בין היתר, שינויים מהותיים במס הכנסה (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה) ובכלל זאת לגבי כללי המיסוי החָלים על חברות משפחתיות.

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
** להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.

במסגרת כללי המיסוי החדשים שונו, בין היתר, ההוראות שעניינן בשינוי סיוּוגן של חברות משפחתיות לחברות "רגילות", כך שחברות משפחתיות המבקשות לשנות את סיוּוגן ולהפוֹך לחברות "רגילות" צריכות ליתן על כך הודעה מראש לפקיד-השומה, וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס.
זאת, בניגוד לדין שחל בעבר, ולפיו ניתן היה ליתן את ההודעה עד למועד הגשת הדו"ח השנתי, דהיינו בשנת-המס העוקבת. 

בגדרו של התיקון נקבעו הוראות-מַעבר שעניינן, בין היתר, בחברות שנחשבו לחברות משפחתיות לצורכי מס ביום 31.7.2013 (חברות אלו מכוּנות בהוראות-המַעבר "חברה זכאית קיימת").
לפי הוראות אלו, חברה זכאית קיימת רשאית לבקש להפוֹך ל"חברה רגילה" ובלבד שתודיע על כך לפקיד-השומה עד ליום 28.11.2013.
ויודגש: המדובר לא רק בחברה זכאית קיימת המעוניינת להפוֹך ל"חברה רגילה" בשנת-המס 2014, אלא גם בחברה זכאית קיימת המעוניינת להפוֹך ל"חברה רגילה" בשנת-המס 2013 (למשל: חברה כאמור שקיבלה בשנת-המס 2013 דיבידנד בהיקף משמעותי ומעוניינת לחזור ולהיחשב לחברה "רגילה" בשנת-המס האמורה).*

* יצוין מיד, כי חברה משפחתית שאינה "חברה זכאית קיימת" אינה זכאית לבקש להפוֹך ל"חברה רגילה" בשנת-המס 2013, אלא רק בשנת-המס 2014.

בשני המקרים יש ליתן הודעה מתאימה לכל המאוחר ביום 28.11.2013.

תשומת הלב מופנית לכך שבאותם מקרים בהם חברה משפחתית תבקש לחזור ולהיחשב לחברה "רגילה", היא לא תוכל בעתיד לשוב ולהיחשב לחברה משפחתית!

לבסוף, נזכיר, כי בכללי המיסוי החדשים לגבי חברות משפחתיות נעסוק בערב העיון המיוחד שנקיים ביום א' הקרוב, 17.11.2013.*

* לפרטים ולהרשמה לערב העיון, לחצו כאן.