לוגו אלכס שפירא ושות׳

זהירות – מס בשיעור 25% על השקעות בחברות שעיקר נכסיהן הינו מקרקעין מחוץ לישראל

17/11/2005

במסגרת תיקון 147, נקבעה הוראת-שעה, לפיה רווח הון ריאלי שייוָוצר ליחיד בשנת-המס 2006 במכירת מקרקעין מחוץ לישראל או נייר-ערך בחבר-בני-אדם שעיקר נכסיו הם מקרקעין מחוץ לישראל יחויב במס בשיעור שלא יעלה על 25% (ולא 20%).

מטרת הוראה זו (הקבועה בסעיף 73 לתיקון 147) הייתה להשוות את שיעור המס המוטל בשנת-המס 2006 על יחידים בגין רווח הון במכירת מקרקעין מחוץ לישראל לשיעור המס המוטל בגין שבח במכירת מקרקעין בישראל.

ברם, הוראת-השעה חלה גם על רווח הון ריאלי שייוָוצר ליחיד בשנת-המס 2006 במכירת נייר-ערך בחבר-בני-אדם שעיקר נכסיו הם מקרקעין מחוץ לישראל, וכתוצאה מכך (וספק אם לתוצאה זו כיוון המחוקק), רווח הון ריאלי במכירת ניירות-ערך נסחרים (למשל: מניות נסחרות) של חברה – בין אם תושבת ישראל ובין אם תושבת-חוץ – שעיקר נכסיה הם מקרקעין מחוץ לישראל יחויב בשנת-המס 2006 במס בשיעור שלא יעלה על 25%. זאת, הן בידי יחיד (אפילו אם אינו בעל מניות מהותי) והן בידי קרן נאמנות חייבת.

יש אפוא, לשקול את המצוין לעיל במסגרת ההיערכות הכוללת לשינויים במיסוי שוק ההון החֵל מיום 1.1.2006 ובכלל זאת לעניין שאלת הכדאיות בביצוע מכירה רעיונית לגבי אותם ניירות-ערך (כיום – ועד לתום שנת-המס 2005 – רווח הון כאמור חייב, בכפוף למספר חריגים, במס בשיעור 15%).
שהרי, חלק בלתי מבוטל מהחברות הציבוריות – ובכלל זאת, החברות הנסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב – עשויות להיחשב לחברות שעיקר נכסיהן הינו מקרקעין מחוץ לישראל.