לוגו אלכס שפירא ושות׳

היערכות לקראת שינוי שיעורי המס המוטלים על פיקדונות/תוכניות חיסכון בנקאיים

24/08/2005

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה שונו, בין היתר, כללי המיסוי החָלים על הכנסותיו של יחיד מריבית שמקורהּ בפיקדונות/תוכניות חיסכון בנקאיים.

מחד, נקבע, כי שיעור המס המוטל על הכנסותיו של יחיד מריבית שמקורהּ בפיקדונות/תוכניות חיסכון בנקאיים יגדל, החֵל ביום 1.1.12006 (ובכפוף להוראות מעבר), מ-15% (לגבי פיקדונות/תוכניות חיסכון בנקאיים בהצמדה מלאה) ל-20% ומ-10% (לגבי פיקדונות/תוכניות חיסכון בנקאיים ללא הצמדה מלאה) ל-15%.

מנגד, נקבע, כי הניכויים הניתנים מכוח הוראות סעיף 125ד לפקודה יוגדלו, החֵל ביום 1.1.2006, כדלהלן:  הניכוי הניתן לתא משפחתי עם הכנסות נמוכות יגדל מ-5,280 ₪ ל-7,920 ₪; הניכוי הניתן לתא משפחתי שבוֹ אחד מבני-הזוג הגיע לגיל פרישת חובה וביום 1.1.2003 מָלאו לאחד מהם 55 שנים יוגדל מ-4,200 ₪ ל-7,800 ₪; ואילו הניכוי הניתן לתא משפחתי שבוֹ שני בני-הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה וביום 1.1.2003 מָלאו לשניהם 55 שנים יוגדל מ-6,360 ₪ ל-11,700 ₪.

לאור האמור, יש לתכנן את ההשקעה בפיקדון/תוכנית חיסכון בנקאיים באופן כזה שתחנת היציאה הראשונה תהיה ביום 1.1.2006 ואילך, ובהתאם, ייהנה המשקיע משיעורי המס הנמוכים (זאת, לאור הוראות המעבר) ובמקביל יהיה זכאי לניכויים המוגדלים.

יושם אל לב, כי בתיקון 147 נפלה טעות, כך נראה, באשר לשיעור המס המוטל על פיקדונות/תוכניות חיסכון שהקרן שלהם צמודה במלואם לשער מטבע-חוץ. כל זאת למה?
על-פי ההוראות החדשות שנקבעו בתיקון, ריבית שמקורהּ בפיקדון/תוכנית חיסכון בנקאיים שהקרן שלהם צמודה במלואה למלוא השינוי בשער מטבע-חוץ עד לתום תקופת החיסכון תחויב במס בשיעור 15% ולא 20%, ואילו הפרשי ההצמדה למטבע יהיו פטורים ממס.

יש להניח, שלא זו הייתה כוונת המחוקק, שכן על-פי המצב המשפטי הקיים עד לתיקון 147, ריבית כזו חייבת במס בשיעור 15% (קרי: לאחר התיקון, היא אמורה הייתה לגדול ל-20%). יחד עם זאת, כל עוד לא יבוצע תיקון מפורש, תחויב הריבית כאמור במס בשיעור הנמוך.