לוגו אלכס שפירא ושות׳

השקעה בניירות-ערך נסחרים באמצעות ברוקר/בנק זר

31/05/2005

מכירת ניירות-ערך הנסחרים מחוץ לישראל בידי נישום מחוץ-לחוק דרך בנק/ברוקר זר (לרבות דרך האינטרנט) מאפשרת לשחוק את חבות המס החָלה על הרווחים מאותה מכירה. כל זאת למה?

הואיל ולא מנוכה מס במקור בגין אותה מכירה, המוכר יחויב במס באמצעות מנגנון הדיווח המקוצר, לפיו מועד התשלום הינו עד ליום 30 באפריל שבשנת-המס שלאחריה. כלומר, בניגוד למכירה דרך בנק/ברוקר ישראלי שבּה המס מנוכה במקור באופן מיידי, במכירה דרך ברוקר זר המס משולם רק בשנת-המס העוקבת ללא ריבית והצמדה (למעשה, על-פי נוסח החוק פשוטו (סעיף 105יג(ג) לפקודה), מי שמוכר ניירות-ערך נסחרים חייב בתשלום מקדמה על רווח ההון אם לא נוכה במקור מלוא המס בגין אותה מכירה; עם זאת, נראה כי הוראה זו אינה חלה לאור התקנות שעניינן בדיווח מקוצר).

יוזכר, כי עמידה בדרישות הדיווח המקוצר עשויה לפטור מחובת הגשת דוח שנתי. עם זאת, יש להדגיש, כי הכללים המיוחדים שנקבעו לגבי חישוב חבות המס לצורך הדיווח המקוצר עשויים להביא לחבות אפקטיבית במס גבוהה יותר מאשר במקרה של דיווח רגיל. על-כן, בכל מקרה יש לבחון האם כדאי להגיש דוח שנתי על-מנת לקבל החזר מס.