לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תיקון 190 לפקודה (הטבות המס במשיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה)

27/05/2013

במבזק מיום 15.5.2012 דיווחנו אודות פרסומו של החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012 (קישור לתיקון).
בגדרו של התיקון, הורחבה מסגרת הטבות המס הפנסיוניות ובכללן אלו הניתנות בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה, וזאת תוך התאמה לתיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות גמל (במסגרתו בוטלה האפשרות לחיסכון בקופות הגמל לתגמולים למטרת קבלת סכום הוני ובנוסף נקבע בו, כי משיכת כספים שיועדו לקצבה באמצעות היוּונם לסכום חד-פעמי תותר אך ורק בתנאי שהמושך הותיר בידיו סכום להבטחת קצבה מזערית).

ביום 29.10.2012 פורסמה הנחייה מקצועית בנושא זה על-ידי מר משה אשר, אז המִשנה למנהל רשות המיסים (קישור להנחייה).

היום פורסם חוזר מקצועי בנושא תיקון 190 ובעיקר בתיקון הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה. 

קישור לחוזר