לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט: האם יש לסַווג את התאחדות מלונות אילת כמוסד ציבורי הפטוּר ממס?

12/05/2013

פורסם פסק-הדין בעניין התאחדות מלונות אילת (קישור לפסה"ד).

עניינו של פסק-הדין בהתאחדות מלונות אילת, שהינה עמותה רשומה אשר מייסדיה וחבריה הינם בתי מלון בעיר אילת ואשר עיקר הכנסותיה הן מדמי חבר שמשלמים אותם חברים.
לטענת המערערת, הגם ש"תיירות" אינה נמנית על ה"מטרות הציבוריות" המוגדרות בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה וגם לא במטרות הנוספות שנקבעו על-ידי שר האוצר (מכוח סמכותו על-פי אותו סעיף), יש לראוֹת בה כמי שפועלת להשגת "מטרות ציבוריות בלבד". זאת, מהטעם שהמטרות המהותיות שביסוד פעילותיה הן מטרות ציבוריות ובכללן עידוד תעסוקה והכשרה בעיר אילת וכו'.

בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי הנשיא, השופט י' אלון, דחה את הערעור, בעיקרו.

לדבריו, קידום בתי המלון כמוהו, אומנם, כקידום התיירות, אך אין בכך כדי לשנות מנקודת המוצא, לפיה "בית מלון" הינו עסק ולא "מוסד ציבורי" ותיירות" איננה מטרה ציבורית. לשון אחר, תוצרי הלוואי החיוביים והברוכים של קידום עסקי בתי המלון באילת – כגון: יצירת תעסוקה, יצירת מוקדי בידור ו/או תרבות, פיתוח אתרי נוף וכו' – אין בהם כדי להפוֹך את בתי המלון מ"עוסקים" ל"מוסדות ציבוריים" ואת תעשיית התיירות ל"מטרה ציבורית".
הנשיא אלון הוסיף וציין, כי ההרחבה הפרשנית המתבקשת על-ידי המערערת - לפי ה"מטרה הציבורית" תילמד ותוסק גם מתוצאי הלוואי כאמור – תוביל מטבע הדברים לשיטפון של הכללת פעילויות עסקיות רבות מספוֹר תחת כנפי ה"מטרה הציבורית". זאת, בין היתר, בניגוד לפסק-הדין של בג"ץ בעניין העמותה לויפאסנה (בג"ץ 10893/08).

הנשיא אלון הוסיף וציין, כי יש לקבל את טענתה החלופית של המערערת לגבי זכאותה לקזז מהכנסותיה בשנות-המס 2009-2006 (שנות-המס שבערעור) את ההפסדים שנוצרו לה בשנת-המס 2005 ולא קוזזו על-ידה, וזאת מהטעם שבכל אותן שנים היא דיוְוחה למשיב על הכנסותיה כפטורות ממס מכוח סעיף 9(2) לפקודה. "עתה, משנתאשרה בפסק דין זה עמדתו של המשיב כי הכנסותיה בשנים 2006 ואילך אינן 'הכנסות פטורות' ומתקיימת שומת המשיב לשנים אלה – מידת ההגינות האלמנטרית מחייבת כי המשיב יתיר למערערת לקזז מהכנסות אלה, שנמצאו חייבות, את הפסדי 2005."