לוגו אלכס שפירא ושות׳

מס הרכישה על דירות מגורים – החקיקה הצפויה

01/05/2013

כזכור, בסעיף 2 להוראת-השעה* נקבע, כי במכירת זכות במקרקעין שאינה דירה יחידה שנעשתה בתקופה שמיום 21.2.2011 ועד ליום 31.12.2012 ישולם מס רכישה מוגדל כדלקמן: על חלק השוֹוי שעד מיליון ש"ח – 5%; על חלק השוֹוי העולה על מיליון ש"ח ועד 3 מיליון ש"ח – 6%; ואילו על חלק השוֹוי העולה על 3 מיליון ש"ח – 7%.

* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 (קישור להוראת-השעה).

עקב הבחירות ותחולתו של סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, הוארכה הוראת-השעה עד ליום 5.5.2013.

אתמול פורסמה הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 76), התשע"ג-2013 (קישור להצעת החוק), בגדרהּ מוצע, כחלק ממדיניות הממשלה להביא לצמצום נתח השוק של רוכשי דירות להשקעה, להאריך את התקופה שבהּ תחולנה מדרגות מס הרכישה כאמור (לאחַר עדכונן - ראו להלן) מיום 6.5.2013 ועד ליום 31.12.2014.
מדרגות מס הרכישה תעודכנה, על-פי ההצעה, כדלקמן: על חלק השוֹוי שעד 1,089,350 ש"ח – 5%; על חלק השוֹוי העולה על 1,089,350 ש"ח ועד 3,268,040 ש"ח – 6%; ואילו על חלק השוֹוי העולה על 3,268,040 ש"ח – 7%.
לצד התיקון האמור, מוצע להאריך עד ליום 31.12.2014 גם את התקופה שבהּ חלים שיעורי מס הרכישה המופחתים ליחיד שרכש דירת מגורים יחידה ואשר נקבעו בסעיף 3 להוראת-השעה.

יצוין, כי הצעת-החוק נעדרת התייחסות להוראות האחרות הקבועות בהוראת-השעה ואשר עניינן במס שבח.