לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט: פתיחת הסכם שומה תיעשה רק בנסיבות חריגות

04/03/2013

פורסם פסק-הדין בעניין אייזינגר (ע"מ 45057-01-12).

עניינו של פסק-הדין בהסכם שומה שנחתם בין המערערת לבין פקיד-שומה צפת לגבי מיסוי הכנסתו של המערער מאופציות שהוקצו לו במסגרת מסלול "ליד 102" ואשר לימים נפתח על-ידי המשיב מכוח הוראות סעיף 147 לפקודה.

בית-המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט ד' מינץ, קיבל את הערעור.

השופט מינץ קבע, כי אף אם שיקול דעתו של פקיד-השומה בעריכת וחתימת הסכם השומה היה שגוי, אין להישמע כיום לטענת אפליה (ביחס לנישומים אחרים) ו"להעניש" את המערער על "חטאיו" של פקיד-השומה, תוך פגיעה חמורה באינטרס ההסתמכות וסופיות השומה.
בהתאם, קבע השופט, כי לא התקיימו הנסיבות החריגות המצדיקות פתיחתו של הסכם השומה.