לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון לתקנות ניכוי מס במקור ממשכורת ("מס נוסף")

29/01/2013

במבזק מיום 14.8.2012 התייחסנו לפרסום החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 (קישור לחוק).

בגדרו של החוק נכללה, בין היתר, ההוראה* הקובעת הטלת "מס נוסף" בשיעור 2% על יחיד שהכנסתו החייבת** בשנת-המס עולה על 800,000 ש"ח, וזאת בגין חֵלק ההכנסה החייבת** העולה על הסכום האמור.

* סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה.
** לעניין זה, "הכנסה חייבת" אינה כוללת סכום אינפלציוני, אך היא כוללת שבח ממכירת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים וכן שבח ממכירת דירת מגורים ששווי מכירתה עולה על 4 מליון ש"ח והמכירה אינה פטורה ממס.

הבוקר פורסם תיקון לתקנות ניכוי מס במקור ממשכורת ומשכר עבודה (קישור לתיקון).
על-פי התיקון, מעביד המשלם לעובד משכורת העולה על 67,630 ש"ח לחודש (811,560 ש"ח לשנה*) ינכה מס במקור בשיעור נוסף של 2%, וזאת הָחל לגבי משכורת ינואר 2013.

* 800,000 ש"ח מתואם לשנת-המס 2013.