עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

אם לא תשלח, איך תיקח? | שליחת מכתבים לתיקון דוחות שנתיים על-ידי היחידה הארצית לשומה בהתכתבות | עיצום כספי מכוח החוק לצמצום השימוש במזומן | קליטת בקשות

אם לא תשלח, איך תיקח?

ביום ב', 28.11.2022, ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין פלוני.

להלן תמצית העוּבדות כפי שהובאה בפתח פסק-הדין:
המערער, תושב רצועת עזה ואינו תושב ישראל לצורכי מס, השתתף וזכה במשחק טוטו (WINNER16) שהתקיים בשנת 2015 בסך של 45,277,045 שקלים.
בהתאם להוראות סעיף 124ב לפקודה ובהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשנ"ג-2003 ("תקנות ניכוי במקור") נוכו למערער במקור 30% מכספי הזכיה (13,583,114 ש"ח).
בנוסף, לאחַר שבוצעה בחינה מחודשת של המשיב (פקיד-שומה אוטונומיה), נוכו למערער 2% נוספים בהתאם להוראות 121ב לפקודה בגין מס על הכנסות גבוהות ("מס יסף").
לטענת המערער, הוא אינו צריך לשלם מס הכנסה בשיעור שנקבע לו ובשל כך, בתחילה הגיש ערעור לבית-המשפט המחוזי בירושלים. במסגרת הערעור, הסתבר כי המערער כלל לא מיצה את ההליכים מול המשיב כנדרש בדין ולכן, ניתן פסק-דין בהסכמת הצדדים לפיו המערער יגיש בקשה להחזר מס לפי סעיף 160 לפקודה וישמור על זכויותיו לאחַר החלטת המשיב.
המערער הגיש בקשה להחזר מס לשנת 2015 בהתאם להוראות סעיף 160 לפקודה ובמסגרתה, ביקש החזר מלוא סכום המס שנוכה לו במקור, בטענה שהוא אינו חייב במס הכנסה בגין כספי הזכייה. במסגרת הדיון שנערך עלה, כי לאור המצב החוקי ששרר באותה העת, לא נוכה במקור סכום מס היסף שהיה המערער מחויב בתשלומו ונקבע כי עליו לשלמו גם כן. בהמשך לכך, קִיים המשיב דיון, במסגרתו נשמעו טענותיו של המערער, אשר היה מיוצג על-ידי בא כוחו, ובסופו של דבר החליט המשיב לדחות את בקשת המערער להחזר מס בהתאם להוראות סעיף 160 לפקודה. בעקבות החלטה זו, הגיש המערער את הערעור דנן. 
ביום 8.4.2019 הגיש המשיב "הודעה על פתיחת שומה" ובמסגרתה ביקש גם לעכב גם את ההליכים בערעור. המדובר בכך שבעקבות הדיון שהתקיים בעניינו של המערער, התקיים שימוע ובהמשך לכך הוחלט על פתיחת השומה בהתאם לסעיף 147 לפקודה. לאחַר הדברים האלה, הוּצא למערער צו "חדש" בגדרו נקבע כי על המערער לשלם מס הכנסה בשיעור 30% על כספי הזכיה ו-2% נוספים בגין מס היסף.

לטענת המערער, הוא תושב הרשות הפלסטינאית שאין לו כל עסק או פעילות בישראל ועל-כן הוא זכאי לפטוֹר מלא מתשלום מס בישראל. זאת, כמתחייב מסעיף 2 לנספח החמישי (פרוטוקול בנושא יחסים כלכליים) להסכם הביניים בין ישראל לרשות הפלסטינאית ("פרוטוקול פריז"). כך, לטענתו, המסקנה העולה מאותו סעיף היא שישראל תמסה פלסטינאים רק מפעילות כלכלית שהם מבצעים בישראל ותעביר לרשות הפלסטינאית 75% מהמס שתגבה; ומשכך, בענייננו, משהמערער לא מקיים כל פעילות כלכלית בישראל, הוא אינו חייב במס על זכייתו בטוטו, שאין חולק כי אינה מהווה פעילות כלכלית.
לחילופין, טוען המערער, כי יש לסַווג את הכנסתו מזכייתו כרווח הון החייב במס בשיעור 25%, שכּן כרטיס ההגרלה מהווה "נכס" והפרס הינו "רווח הון".
עוד טוען המערער, כי בפתיחת השומה בהתאם לסעיף 147 רק לאחַר הגשת הערעור ולמרות הזמן הרב שחלף, פעל המשיב בכדי "לתת מכה תחת מכה ולהכריח את המערער לשגת בו מערעורו". כמו-כן, המשיב לא הצביע על נסיבות מיוחדות המַצדיקות את פתיחת השומה כפי שנעשה.
לבסוף, טוען המערער, כי אין להטיל מס יסף על כספי הפרס בו זכה, שכּן "הכנסה חייבת" מוגדרת ככזו שאינה כוללת הכנסות לפי סעיף 2א לפקודה.

בית-המשפט, מפי השופט א' דורות, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).

בראשית הדברים, ולאחר שסָקר את הוראות סעיף 2א ו-124ב לפקודת מס הכנסה, הִבהיר השופט דורות, כי פרוטוקול פריז אליו מַפנה המערער אינו רלבנטי לענייננו. במסגרת הפרוטוקול, הוסיף השופט, נקבע כי כל צד יוכל לקבוֹע את הֶסדרי המס שלו וכך נעשה בענייננו. כמו-כן, המערער סותר את עצמו כאשר מחד, טוען כי לא היה מקום למסותו כלל כתושב הרשות הפלסטינאית ומאידך, כי ככל שהיה מקום למסותו, יש להעביר 75% מהמס לרשות הפלסטינאית.

בהמשך, ובהתבסס, בין היתר, על דברי ההסבר בנוגע לתיקון החקיקה (תיקון 134) שבגדרו נוסף סעיף 2א לפקודה כמו גם על פסקי-הדין בעניין רפי אמית (ע"מ (ת"א) 19898-03-13 ובערכאת הערעור: ע"א 476/17) ובעניין עמור (ע"מ (ת"א) 47738-01-15), קבע השופט דורות, כי תכלית החקיקה היא הרחבת בסיס המס ואין מקום לקבל את גישת המערער המבקשת לצמצם את הטלת המס במקרים הרלבנטיים.

השופט דורות דחה גם את טענת המערער לפיה מדובר ברווח הון וכרטיס ההגרלה מהווה "נכס". לדבריו, המערער השתתף במשחק הטוטו כמהמר והחזרת הכרטיס מהווה אישור להשתתפותו במשחק ועל-כן אין מדובר ב"נכס" או ב"מכירה" כהגדרתם בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.
עוד קבע השופט, כי סעיף 2א לפקודה מהווה הֶסדר חקיקה ייחודי וספציפי בנוגע למיסוי הגרלות והוא גובר על ההוראות בנוגע למיסוי רווח הון.

אשר לפתיחת השומה לפי סעיף 147 לפקודה, קבע השופט דורות, תוך שהוא מצטט מפסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין אייזינגר (ע"א 3604/13), כי המשיב פעל כדין בעניין זה.

לבסוף, נדרש השופט דורות לטענת המערער, כי כספי הזכייה אינם חייבים במס יסף על-פי סעיף 121ב לפקודה, ודחה גם את הטענה האמורה.


שליחת מכתבים לתיקון דוחות שנתיים על-ידי היחידה הארצית לשומה בהתכתבות

נבקש לעדכנכם, כי בימים אלה נשלחים מכתבים מטעם היחידה הארצית לשומה בהתכתבות שברשות המסים, שעניינם בתיקון דוחות שנתיים ליחידים עֵקב דיווח שגוי על ניכוי מס ממשכורת, משכר עבודה ומקצבאות.

זאת, כמצוין בהודעתה של רו"ח פזית קלימן (סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים) (קישור להודעה) ובמכתב לדוגמה, מטעם רו"ח נטלי תורג'מן (מנהלת היחידה הארצית לשומה בהתכתבות), שצוּרף להודעה האמורה (קישור למכתב לדוגמה).


קליטת בקשות לרישום ייצוג במס הכנסה, בתיקי שכירים שאינם חייבים בהגשת דוח

במכתבו של מר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים) מיום 6.7.2022 (קישור למכתב) פורטו השינויים בתהליך קליטת יפויי כח במס הכנסה בתיקי שכירים (91) שאינם חייבים בהגשת דוחות שנתיים על-פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.

נבקש לעדכנכם, כי מר אוחיון פרסם מכתב נוסף בנושא.
להורדת המכתב הנוסף, לחצו כאן.


עיצום כספי מכוח החוק לצמצום השימוש במזומן

ביום 21.11.2022 ניתנה החלטתו של בית משפט השלום בחיפה בעניין מחמוד אבו רומי.

עניינה של ההחלטה בערעור על החלטת רשות המסים להטיל על המערער (אשר עוסק בסחר ברכבים) עיצום כספי בְּשל שיק שהעביר המערער למי שמכר לו רכב (חברה העוסקת גם היא בסחר ברכבים), שכּן אותו שיק לא נשא שם של נפרע או מוטב, פעולה המהווה הפרה של סעיף 4(א) לחוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.*

* סעיף זה קובע, כי "לא ייתן עוסק ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין".

בית-המשפט, מפי השופט א' סלאמה, דחה את הערעור (קישור להחלטה).


קליטת בקשות לרישום ייצוג במס הכנסה, בתיקי שכירים שאינם חייבים בהגשת דוח

במכתבו של מר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים) מיום 6.7.2022 (קישור למכתב) פורטו השינויים בתהליך קליטת יפויי כח במס הכנסה בתיקי שכירים (91) שאינם חייבים בהגשת דוחות שנתיים על-פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.

נבקש לעדכנכם, כי מר אוחיון פרסם מכתב נוסף בנושא.
להורדת המכתב הנוסף, לחצו כאן.