מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

ביטול רישום כעוסק | חשבוניות פיקטיביות | הפקדת ערובה בערעור מע"מ

ביטול רישום כעוסק

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין תנע אופטימלי בע"מ.

עניינה של ההחלטה בבקשתו של המשיב (מנהל מע"מ נתניה) להותיר על כנה את החלטתו מיום 16.6.2021 בדבר ביטול רישומה של המערערת – חברה פרטית הפועלת בתחום מכירה של דלק למכוניות ובכלל זאת מפעילה תחנת דלק ביישוב שיבולים – כעוסק, עד מתן החלטה אחרת, מכוח הסמכוּת המסורה לבית-המשפט בסעיף 64(ג) לחוק מע"מ.
הבקשה הוגשה לאחַר שביום 17.6.2021 הוגש ערעור על החלטת המנהל להורוֹת על ביטול רישומה של המערערת כעוסק, כאמור.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' גורמן, קיבל את הבקשה וקבע כי החלטת המנהל בדבר ביטול רישומה של המערערת כעוסק תעמוד על כנה עד להכרעה בערעור או עד למתן החלטה אחרת (קישור להחלטה).


חשבוניות פיקטיביות

פסק-הדין בעניין בוחניק

במבזק מס' 1817 מיום 5.11.2019 דיווחנו, בין היתר, על פרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין בוחניק.

עניינו של פסק-הדין בערעור שהגיש בוחניק על חיובו על-ידי המשיב (מנהל מע"מ – היחידה לפשיעה חמורה) בכפל-מס בהתאם לסעיף 50(א) לחוק מע"מ בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות על-ידי חברת אדני פז בע"מ שעָסקה בתחומי הצביעה והניקוי באמצעות התזת חול והייתה בבעלותו.
חלק מהחשבוניות מושא החיוב בכפל-מס כאמור היו כלולות בכתב אישום שהוגש נגד המערער ובו הוא הודה, הורשע בפלילים ונגזרו עליו, בין היתר, עונש מאסר בפועל וקנס כספי.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ה' קירש, דחה את הערעור ברובו (קישור לפסק-הדין).*

* נזכיר, כי ביום 2.9.2019 ניתנה החלטתו של השופט קירש, בגדרהּ דחה השופט את בקשת המשיב ליתן פסק-דין חלקי לפי סעיף 42א לפקודת הראיות, כך שיידחה הערעור על דרישת כפל-המס לגבי אותן חשבוניות שנותרו בכתב האישום (כמות החשבוניות צומצמה ל-33) ואילו הערעור האזרחי ימשיך ויוכרע רק לגבי יתרת החשבוניות אשר נגרעו מכתב האישום.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי על פסק-הדין הוגש ערעור על-ידי המערער וערעור שכנגד על-ידי המשיב וכי אתמול (14.11.2021) ניתן פסק-הדין בערעור.

בית-המשפט העליון, מפי השופט ד' מינץ (בהסכמת השופטים י' וילנר ו-ע' גרוסקופף), קיבל את הערעור כך שהמערער יחויב בכפל-מס רק בגין 32 החשבוניות שבהוצאתן הודה במסגרת ההליך הפלילי ומנגד קיבל את הערעור שכנגד במובן זה שהמערער יחויב בכפל-מס מלא בגין חשבוניות אלו (קישור לפסק-הדין).​

פסק-הדין בעניין חלמיש וברקת

ביום 31.10.2021 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין חלמיש צור דלקים ושמנים בע"מ וברקת אנרגיה בע"מ.

עניינו של פסק-הדין בערעורים שהוגשו על-ידי שתי החברות (ואוחדו) על החלטת המשיב (מנהל מע"מ – ביקורת פשיעה חמורה) שלא להתיר להן ניכוי מס תשומות הגלום במסמכים הנחזים כחשבוניות מס, לפסוֹל את ספריהן ולהשית עליהן קנס בשיעור 1% ממחזור העסקאות שלהן בהתאם לסעיף 95 לחוק מע"מ.

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר א' גורמן, דחה את הערעורים (קישור לפסק-הדין).


הפקדת ערובה בערעור מע"מ

החלטה נוספת של השופט ד"ר גורמן ניתנה בעניין מילה שיפוצים ועבודות גמר בע"מ.

עניינה של ההחלטה בבקשת המשיב, ממונה איזורי מע"מ נתניה, לחיֵיב את המערערת להפקיד ערובה לתשלום הוצאות המשיב אם יידחה הערעור שהוגש על-ידי המערערת* ולקבוע כי אם לא תופקד הערובה יידחה הערעור.
זאת, בהתבסס על הוראות סעיף 353א לחוק החברות ותקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי.

* הערעור שהגישה המערערת נסוב על שני עניינים: האחד, הודעת כפל-מס שהוציא המשיב למערערת בגין הוצאת חשבוניות שלא כדין; השני, החלטת המשיב לפסול את ספרי המערערת לפי סעיף 77ב(ב) לחוק מע''מ וכן החלטתו להטיל בשל כך על המערערת קנס מכוח סעיף 95 לחוק.

השופט גורמן קיבל את הבקשה (קישור להחלטה).