עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם תיקון לתקנות הדולריות - חזרה מיישום הוראותיהן בשנות-המס 2007 ו-2008

פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת) (תיקון), התשס"ח-2008 ("התיקון").

על-פי התיקון, שנבע מהירידה החדה בשער הדולר -- וכנגזר מכך, בעודף המס שנגרם, במקרים רבים, למי שבחר להחיל את התקנות הדולריות* -- תאגיד שהֵחל לנהל פנקסי חשבונותיו לפי התקנות הדולריות בשנת-המס 2005, 2006 או 2007, יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו ליישם את התקנות הדולריות לגבי שנת-המס 2007 ו/או** לגבי 2008. זאת, למרות הכּלל הקבוע בתקנות, לפיו בחירה בהחלתן מחייבת למשך 3 שנים.
* התקנות הדולריות הינן תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986.
** למעשה, התיקון מדבר על "שנת המס 2007 או לשנת המס 2008, לפי בחירתו", אם כי יש להניח, כי כוונת מחוקק-המשנה הייתה לאפשר גם חזרה משתי שנות-המס גם יחד.

לשם כך, על התאגיד להודיע לפקיד-השומה עד יום 31.5.08 על בחירתו לחזור בו מיישום התקנות הדולריות לגבי שנות-המס האמורות, ובמקרה זה, לא יוכל התאגיד לשוב ולבחור ליישם את התקנות החֵל משנת-המס שלגבּיה חזר בו כאמור עד וכולל שנת-המס 2011.

התיקון קובע הוראה נוספת, לפיה תאגיד שניהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות בשנת-המס 2007 וחזר בו מבחירתו (בהתאם לאמור לעיל) וביום 31.12.07 היה בידיו נכס שאילולא בחר לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות לשנת-המס 2007 היה בידיו נכס קבוע (כמשמעותו בחוק התיאומים), יראו אותו נכס כאילו היה נכס קבוע ב-31.12.07.
הוראה זו רלבנטית לגבי שאלת תחולתן של הוראות סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה (כנוסחו לאחר תיקון 20 לחוק התיאומים) על שטרי הון. ראו בעניין זה, את המבזק מיום 6.3.08 (למעבר למבזק זה לחצו כאן) והמצגת מיום 11.5.08 (לעיון במצגת לחצו כאן).

תחילתו של התיקון נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.1.2008.
ברם, פרסום התיקון ברשומות נעשה רק ביום 29.5.08, כך שקיימים תאגידים שלא מסרו עד ליום 31.5.08 הודעה לפקיד-השומה בדבר רצונם לחזור בהם מבחירתם ליישם את התקנות הדולריות (בהתאם להוראות התיקון, כמבואר לעיל).*
* חלק מהתאגידים בחרו לתת הודעה לפקיד-השומה בהסתמך על נוסח התיקון כפי שנחתם ביום 19.3.2008 על-ידי שר האוצר, וזאת טרם פרסומות ברשומות.

יש לקוות אפוא, כי יבוצע תיקון נוסף בתקנות הדולריות בגדרו תינתן תקופה נוספת למתן ההודעה בדבר חזרה מהחלת התקנות.

לדיון בתיקון לחצו כאן.