מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

מסלולים ירוקים חדשים בנושא קרנות השקעה | אי-פרסום עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת-המס 2023

מסלולים ירוקים חדשים בנושא קרנות השקעה

מבוא

בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי". ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו. ההחלטה ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.
בשעתו, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.
בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.
עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.

עד היום פורסמו 33 טפסים למסלולים ירוקים בנושאים הבאים:
טופס 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
טופס 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
טופס 905: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – Step-up (קישור לטופס);
טופס 906: הקצאת יחידות למניה – RSU (קישור לטופס);
טופס 907: חישוב שיעור ניכיון משוקלל (קישור לטופס);
טופס 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים (קישור לטופס);
טופס 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) (קישור לטופס);
טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) ותושב חוזר ותיק (קישור לטופס);
טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות (קישור לטופס);
טופס 916: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן (קישור לטופס);
טופס 917: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 922: מנגנוני התאמה בשינוים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים (קישור לטופס);
טופס 923: מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית (קישור לטופס);
טופס 924: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות-חוב הנסחרות בבורסה (קישור לטופס);
טופס 926: תכנית ESSP עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 927: תכנית ESSP ללא נאמן (קישור לטופס);
טופס 928: החלפת אופציות/מניות שהוקצו בעסקת מכירת מניות החברה (קישור לטופס);
טופס 929: יישום מנגנון נאמנות מפקחת כעומד בתנאי הוראות הקצאה באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין (קישור לטופס);*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 931: אופציית רכש בחברה פרטית (קישור לטופס);*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.
טופס 938: בקשה לקביעת עלות לני"ע נסחר לצורך ניכוי המס במקור (קישור לטופס);
טופס 945: אישור סיווג כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ לצורך השתתפות במכרז (קישור לטופס);
טופס 951: אישור זמני לעסקת רכישה – הסדר אופן מיסוי אופציות בהתאם להוראות סעיף 102 וסעיף 3(ט) לפקודה (קישור לטופס);
טופס 952: אישור חברת חוץ כחברה מעבידה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (קישור לטופס);
טופס 980/980א: בקשה לפי סעיף 103ט ו-103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);
טופס 981/981א: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות פרטיות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);
טופס 982: העברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104ב(א) לפקודה (קישור לטופס);*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.
טופס 982א: העברת מלוא הזכויות בחברה פרטית תושבת ישראל לחברה פרטית תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104א(א) לפקודה (קישור לטופס);
טופס 983: מיזוג בדרך של החלפת מניות (לרבות מיזוג עם שלד ציבורי) לפי סעיף 103כ לפקודה (קישור לטופס);
טופס 984: פיצול אנכי לחברה חדשה או למספר חברות בתום השנה או בתום רבעון (קישור לטופס);
טופס 984א: פיצול אופקי לחברה חדשה או למספר חברות בתום השנה או בתום רבעון (קישור לטופס);
טופס 2513/2: הצהרה בדבר תשלום לתושב-חוץ הפטוּר מניכוי מס במקור (קישור לטופס);*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 2513/3: החזר קרן הלוואה על-ידי חברה לתושב חוץ (קישור לטופס).*
* טופס זה אינו נכלל כיום ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

המסלול הירוקים החדשים

אתמול (31.3.2024) הודיעה רשות המיסים על פרסום שני מסלולים ירוקים חשובים ביותר:
טופס 988: שותפות מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסיים (קישור לטופס);
טופס 979: חיוב במס ערך מוסף של שירותים שניתנים לקרנות השקעה בהון סיכון ופרייבט אקוויטי (קישור לטופס).

תשומת לבכם, כי המסלולים הירוקים החדשים אוצרים בחובּם תנאים וסייגים מורכבים וממילא החלתם מחייבת בחינה מעמיקה ומושֹכלת.
אנו כמובן עומדים לרשותכם בעניין זה.


אי-פרסום עמדות חייבות בדיווח חדשות לשנת-המס 2023

רשות המיסים הודיעה אתמול (31.3.2024) על אי-פרסום עמדות חייבות בדיווח חדשות לגבי שנת-המס 2023.
להרחבה בנושא, לחצו כאן.