מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

תזכיר חוק לתיקון חוק מע"מ | בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים

תזכיר חוק לתיקון חוק מע"מ

כידוע, חוק מע"מ קובע הֶסדרים לעניין הוצאת חשבוניות מס על-ידי עוסק הרשום בישראל לעוסק, מוסד כספי או מלכ"ר הרשומים באזור ובשטחי עזה ויריחו ("חשבונית I") וכן לגבי ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוּצאה לעוסק הרשום בישראל על-ידי עוסק הרשום באזור ובשטחי עזה ויריחו ("חשבונית P").
על-פי הדין הקיים, עוסק הרשום בישראל המבקש לנַכּוֹת מס תשומות בהסתמך על חשבונית P נדרש להגיש, נוסף על הדוח התקופתי לפי סעיף 67 לחוק מע"מ, דוח נוסף לפי סעיף 72 לחוק על רכישת נכסים או קבלת שירותים מעוסקים הרשומים אצל הרשות הפלסטינית.
ואילו עוסק הרשום בישראל המבקש להוציא חשבונית 
I נדרש לקבל מרשות המסים חשבוניות מודפסות ייעודיות, וכן להגיש דוח נוסף לעניין החשבוניות האמורות. 

למן 6.3.2022 מתקיים פיילוט במסגרתו עוסקים ישראליים רשאים להוציא חשבוניות I מקוּונות באמצעות אתר רשות המסים.*

* יצוין, כי במקביל לפיילוט אף עוסקים הרשומים באזור ובשטחי עזה ויריחו הֵחלו בהוצאת חשבוניות P באופן מקוּון.

המעבר לחשבוניות I מקוּונות נועד, בין היתר, להקל על עוסקים המבקשים להנפיק חשבוניות I ולאפשר מעקב מקוּון ומדויק אחַר החשבוניות האמורות.
בנוסף, הוֹצאה של חשבוניות I מקוּונות מייתרת את הצורך בהגשת דוח נוסף בנוגע לחשבוניות.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי ביום 19.6.2023 פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק מע"מ ("התזכיר") (קישור לתזכיר).
במסגרת תזכיר החוק החדש מוצע לקבוע, כי חשבוניות I תוּצאנה באופן מקוּון על-ידי כלל העוסקים כאמור.
עוד מוצע לבטל את חובת הגשת הדו"ח הנוסף לעניין חשבוניות P, שמתייתרת לאחַר המעבר של עוסקים הרשומים באזור ובשטחי עזה ויריחו לחשבוניות P מקוּונות.


בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים

ביום 14.6.2023 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין האני טנוס.

עניינו של פסק-הדין בבקשת המבקש להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בְּשל חיוב שלא כדין במע"מ בגין רכישת מוצרים מאתרי אינטרנט בחו"ל,* בהסכמת המשיבה.

* לפי הנטען, המבקש ואנשים נוספים אשר רכשו מוצרים מאתרי אינטרנט בחו"ל, אשר נכרכו במשלוח שפוצל למספר חבילות, חויבו במע"מ ביֶתֶר כך שכל אחת מהחבילות חויבה בגין הערך הכולל של המשלוח.

הצדדים הסכימו לטעון בשאלת פסיקת גמול ושכר-טרחה בכל הקשור עם בקשת האישור.

בית-המשפט, מפי סגן הנשיא א' בכר, קיבל את בקשת ההסתלקות תוך פסיקת גמול ושכר-טרחה למבקש ולבא-כוחו על הצד הנמוך (גמול בסך 2,500 ₪ למבקש ושכר-טרחה בסך 7,500 ₪ כולל מע"מ) (קישור לפסק-הדין)