מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

מסלול ירוק חדש – קביעת עלות למניות נסחרות לצורך ניכוי מס במקור

מבוא

בגדרוֹ של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, נוסף לחֵלק ט לפקודה פרק שני-ב, שעניינו ב"החלטת מיסוי". ההוראות הקבועות בפרק זה מאפשרות לבקש מרשות המסים "החלטת מיסוי", שהיא החלטה בכל הנוגע לחבות המס של המבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלוֹ, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוֹצאה או הפסד שהיו לו. ההחלטה ניתנת על-ידי המוסד להחלטות מיסוי.
בשעתו, הוחלט במוסד להחלטות מיסוי על פתיחת מסלולים ירוקים למתן החלטות מיסוי, המהווים הליך מקוצר ומזורז לקבלת החלטת מיסוי. לשם כך, נבחרו מספר נושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת המורכבות שלהם מאפשרת קביעת מסגרוֹת וקריטריונים שיאפשרו מתן החלטת מיסוי על-סמך הצהרות והתחייבויות המבקש.
בהתאם, בכל נושא נבנה "טופס בקשה להחלטת מיסוי בהסכם במסלול ירוק", הכולל: פרטים כלליים, העוּבדות, הבקשה, הֶסדר המס ותנאיו, הצהרה והתחייבות; ואילו בכל טופס נכללות העוֹבדות והתנאים אשר בהתקיימם יוכל המבקש להחיל על עצמו את הֶסדר המס המתואר בטופס.
עם זאת, אין מדובר באישור אוטומטי של הֶסדר המס, ויש להעביר את הבקשה (על-גבי הטפסים האמורים) לחטיבה המקצועית של רשות המיסים, וזו תחליט באופן פוזיטיבי על אישור הֶסדר המס המוצע תוך פרק זמן קצר.

עד היום פורסמו 29 טפסים למסלולים ירוקים בנושאים הבאים:
טופס 903: מיזוג קרנות נאמנות חייבות (קישור לטופס);
טופס 904: מיזוג קרנות נאמנות פטורות (קישור לטופס);
טופס 905: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל – Step-up (קישור לטופס);
טופס 906: הקצאת יחידות למניה – RSU (קישור לטופס);
טופס 907: חישוב שיעור ניכיון משוקלל (קישור לטופס);
טופס 911: תמחור מחדש של אופציות לעובדים (קישור לטופס);
טופס 912: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) (קישור לטופס);
טופס 913: עמידה בתנאים לקבלת מעמד כ"תושב ישראל לראשונה" (עולה חדש) ו"תושב חוזר ותיק" (קישור לטופס);
טופס 914: בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה (קישור לטופס);
טופס 915: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות (קישור לטופס);
טופס 916: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן (קישור לטופס);
טופס 917: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 922: מנגנוני התאמה בשינוים בהון, בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים (קישור לטופס);
טופס 923: מימוש נטו (Net Exercise) של אופציות לעובדים בחברה פרטית (קישור לטופס);
טופס 924: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות-חוב הנסחרות בבורסה (קישור לטופס);
טופס 926: תכנית ESSP עם נאמן (קישור לטופס);
טופס 927: תכנית ESSP ללא נאמן (קישור לטופס);
טופס 928: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה (קישור לטופס);
טופס 929: יישום מנגנון נאמנות מפקחת כעומד בתנאי הוראות הקצאה באמצעות נאמן שבסעיף 102 לפקודה לכל דבר ועניין (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 931: אופציית רכש בחברה פרטית (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 951: אישור זמני לעסקת רכישה – הסדר אופן מיסוי אופציות בהתאם להוראות סעיף 102 וסעיף 3(ט) לפקודה (קישור לטופס);
טופס 952: אישור חברת חוץ כחברה מעבידה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (קישור לטופס);
טופס 980: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);
טופס 980א: בקשה לפי סעיף 103ט ו-103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם שלא בתום שנת מס בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);
טופס 981: בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);
טופס 981א: בקשה לפי סעיף 103ט ו-103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברות אחיות שלא בתום שנת מס בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 982: העברת מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל לחברה תושבת מדינה גומלת, בהתאם לסעיף 104ב(א) לפקודה (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים..

טופס 2513/2: הצהרה בדבר תשלום לתושב-חוץ הפטוּר מניכוי מס במקור (קישור לטופס);*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

טופס 2513/3: החזר קרן הלוואה על-ידי חברה לתושב חוץ (קישור לטופס).*

* טופס זה אינו נכלל ברשימת הטפסים המוצגים תחת המסלול הירוק באתר של רשות המסים.

המסלול הירוק החדש – קביעת עלות למניות נסחרות לצורך ניכוי מס במקור

ביום ה', 30.6.2022, הודיעה רשות המסים על פרסום מסלול ירוק חדש וחשוב שעניינו בקבלת החלטת מיסוי לגבי נישום המחזיק מניות נסחרות* באמצעות חבר בורסה, אשר עלותן הרשומה אצל חבר הבורסה אינה תואמת לתמורה אשר שולמה בגינן בפועל ושנרכשו על ידיו באחד משני האופנים הבאים: (א) מועד רכישת המניות על-ידי הנישום קָדם לרישומן למסחר בבורסה; (ב) המניות נרכשו על-ידי הנישום במסגרת רכישה מחוץ לבורסה לאחַר רישום החברה למסחר בבורסה. 

* יצוין, כי כותרתו של המסלול החדש היא "בקשה לקביעת עלות לני"ע נסחר לצורך ניכוי המס במקור", אך עניינו במניות נסחרות ולא בניירות-ערך נסחרים אחרים (ראו, בין היתר, את כותרת סעיף 3 להסדר).

בהתאם למסלול החדש, הקבוע בטופס 938 (קישור לטופס), המחיר המקורי של המניות יירשם בחשבון בעליהן לפי העלות ששולמה על ידיו בגינן בתמורה כספית בלבד.
זאת, לצורך ניכוי מס במקור על-ידי חברי הבורסה בלבד.*

* בהתאם, מצוין בטופס, כי אין בהסדר האמור כדי לקבוע שומה בדרך כלשהי או לגרוע מסמכות כלשהי של פקיד-השומה לקבוע שומה לנישום, לרבות לעניין קביעת העלות ויום הרכישה.

החלת ההסדר מותנית במספר תנאים מצטברים (ראו סעיף 7 לטופס):
1. בעל המניות הינו יחיד תושב ישראל;
2. המניות נרכשו בתמורה כספית בלבד;
3. המניות נרכשו בתנאי שוק ללא התחייבות לתמורות נוספות לרבות מתן אופציות ו/או שירותים נוספים;
4. רכישת המניות לא בוצעה בדרך של מימוש אופציה על-ידי בעל המניות;
5. המניות לא נרכשו מ"קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;
6. המניות לא התקבלו במתנה;*

* לרבות, בהיעדר הוראה לסתור, מתנה שלא הייתה פטורה ממס.

7. בעל המניות הינו בעל תיק במס הכנסה, ומתחייב להגיש דוח שנתי בגין שנת-המס בה המניות תימכרנה;
8. בעל המניות מתחייב לשמור את כל האסמכתאות לעניין קביעת עלות המניות עד למועד התיישנות דוח המס לשנת-המס בה המניות תימכרנה, בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה;
9. לא נעשתה בעבר כל בקשה לרשות המסים באשר לקביעת העלות למניות;
10. ידוע לבעל המניות כי הֶסדר ניכוי מס זה ייכנס לתוקפו רק לאחַר קבלת אישור בהתאם להוראות סעיף 158ג לפקודה;
11. כל הפרטים שנמסרו על-ידי בעל המניות נכונים, מלאים ומדויקים. 

ככל שהמניות נרכשו במספר שכבות, יש למלא את הפרטים הרלבנטיים במסגרת הנספח לטופס.