מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

25.1.15: הוראת-השעה משנת 2011 בעניין מכירת קרקע לבניית דירות מגורים

במבזק מיום 24.2.2011 התייחסנו לפרסום הוראת-השעה ("הוראת-השעה") בעניין הקלוֹת המס החדשות במכירת דירות מגורים וקרקעות לבניית דירות כאמור.*
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה, לחצו כאן.
הוראת-השעה כללה לא רק הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (בכפוף למספר תנאים וסייגים), אלא גם הוראה נוספת, לפיה יחיד שמכר/ימכור, בתקופה 15.11.2010–31.12.2011, קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 1.4.1961–6.11.2011 – יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20% (במקום שהמס יחושב באופן ליניארי).
זאת, בכפוף לתנאים הקבועים בהוראת-השעה ובכללם התנאי הדורש, כי לא יאוחר מתום 36 חודשים מיום המכירה תסתיים בנייתם על הקרקע של 80% לפחות מהדירות המיועדות לשַמש למגורים או של 10 דירות כאמור, לפי הגבוה.
 
בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה התפרסמה תשובתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת ברשות המסים (קישור לתשובה) לפנייתו של רו"ח עופר מנירב, יו"ר ועדת מיסים והקשר עם רשויות המס בלשכת רו"ח, בגדרהּ צוין, כי רשות המיסים תאפשר את מתן ההקלה על-פי הוראת-השעה לפרוייקטים שבנייתם הסתיימה עד לתום תקופת 36 החודשים גם אם טופס 4 בגינם התקבל לאחַר התקופה הנ"ל אך לא יאוחר מ-3 חודשים ובלבד שעד לתום תקופת 36 החודשים הוגשה בקשה לרשות המקומית לקבלת הטופס והונח להנחת דעתו של מנהל מיסוי מקרקעין כי הבנייה אכן הסתיימה עד תום התקופה (לצורך כך, יהיה על הצדדים לעסקה להצהיר לרשויות המס עד לסיום התקופה על סיום הבנייה בצירוף אסמכתאות המעידות על כך יחד עם העתק הבקשה שהוגשה לקבלת טופס 4, ואת הטופס לאחַר קבלתו תוך התקופה האמורה לעיל)