מבזקי מס

23/07/2020: מענק חד-פעמי | הארכת תקופות בְּשל נגיף הקורונה לרבות לעניין מס שבח/רכישה במכירת דירת מגורים נוספת | רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות חברה זרה | תזכורת – דו"ח שנתי לשנת-המס 2019

מענק חד-פעמי

פורסם תזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד פעמי) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("תזכיר החוק"), בגדרו מוצע לשלם לכל מי שנחשב לתושב ישראל (כהגדרתו בתזכיר החוק) מענק של 750 ש"ח וכן 500 ש"ח נוספים בעבור הילד הראשון, השני או השלישי שבמניין ילדיו של ההורה אליו משתלמת קצבת הילדים.
בנוסף, מקבלי קצבאות שונות המפורטות בהצעת החוק יקבלו תוספת של 750 ₪. 
עם זאת, מי שחויב בשנת-המס 2018 או 2019 במס נוסף (כאמור בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה) לא יהיה זכאי לקבלת מענק או תוספת למענק, למעט מענק בעד ילדיו.  

להורדת תזכיר החוק, לחצו כאן.


הארכת תקופות בְּשל נגיף הקורונה לרבות לעניין מס שבח/רכישה במכירת דירת מגורים נוספת

כללי

פורסם ברשומות חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("הוראת-השעה") (קישור להוראת-השעה).

כמוסבר להלן, הוראת-השעה כוללת מספר הוראות עיקריות ובכללן ההוראות שלהלן:

הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס

במסגרת סעיף 2 להוראת-השעה נקבע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החוק המנויות באותו סעיף,* לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת") ובלבד שהתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:** (1) מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת; (2) מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה.

* יצוין, כי הוראות החוק המנויות בסעיף 2 להוראת-השעה אינן זהוֹת להוראות החוק המנויות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 ("תקנות שעת חירום (דחיית תקופות)"(קישור לתקנות שעת חירום (דחיית תקופות)) אשר הותקנו מכוח הוראות סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, פורסמו ברשומות ביום 27.3.2020 ותוקפן הוא לשלושה חודשים מיום הפרסום כאמור. נזכיר, כי התייחסנו לתקנות שעת חירום (דחיית תקופות) במסגרת מבזק מס' 1845 מיום 29.3.2020.
** יושם אל לב, כי על-פי תקנות שעת חירום (דחיית תקופות), התקופה הקובעת לא הוּבאה במניין התקופות המנויות בתקנות האמורות בתנאי שמועדי סיומן של תקופות אלו חלים בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה. כלומר, לא נדרשו שני התנאים המצטברים שנקבעו בהוראת-השעה.

דחיית מועד מכירת דירה ישנה לעניין החבות במס שבח/רכישה

סעיף 3 להוראת-השעה קובע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות סעיפים 9(ג1ג)(2)(ב), 9(ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב), 9(ג1ג)(4)(ב), 49ג(1) ו-49ה לחוק מיסוי מקרקעין, התקופה 1.3.2020–1.10.2020 לא תבוא במניין אם מועדי סיומן חלים באותה תקופה.

דהיינו, מי שרכש דירת מגורים נוספת והיה אמור למכור את דירתו הישנה* (שהייתה דירתו היחידה עד לרכישת הדירה הנוספת) בתוך 18 החודשים מיום רכישת הדירה החדשה כדי לשלם מס רכישה בשיעור החָל על "דירה יחידה" והמועד האחרון למכירת הדירה הישנה הסתיים בתקופה 1.3.2020–1.10.2020, אזי התקופה האמורה לא תילקח בחשבון במניין ה-18 חודשים.

* לרבות דירה שנרכשה במסגרת קבוצת רכישה כאמור בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב1)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין ולרבות לעניין הסיווג כ"תושב ישראל" של מי שבתוך שנתיים מיום רכישת הדירה היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק (כמשמעותם בסעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה) כאמור בסעיף  9(ג1ג)(4)(ב) לחוק.

בנוסף, התקופה 1.3.2020–1.10.2020 לא תילקח בחשבון לגבי מי שהיה עליו למכוֹר את דירתו הישנה בתוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה הנוספת על-מנת לקבל פטוֹר ממס שבח בגין מכירת הדירה הישנה, כאמור בסעיף 49ג(1) לחוק מיסוי מקרקעין; כמו גם לגבי התקופות המנויות בסעיף 49ה לחוק.

הארכת תקופות לעניין עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים

סעיף 5 להוראת-השעה קובע, כי מנהל רשות המסים ידחה את מועד תשלום העיצום הכספי או הקנס האזרחי שהטיל מכוח חוק מס* אם המועד לתשלום העיצום או הקנס כאמור** חל בתקופה 25.6.2020–30.9.2020, כך שהתקופה האמורה לא תבוא במניין.

* כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1980.
** לרבות מועד לתשלום חלק מעיצום או מקנס שחוּלק לתשלומים.

זאת, בכפוף לכך שמי שהוטל עליו העיצום או הקנס הגיש בקשה לדחיית מועד התשלום.*

* סעיף 5 להוראת-השעה מוסיף וקובע, כי הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשת דחייה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים.

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה

סעיף 6 להוראת-השעה* קובע הוראות מעודכנות לגבי מענק הסיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה במקום ההוראות שנקבעו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים), התש"ף-2020 ("תקנות שעת חירום (מענקים לעצמאים ולשכירים)") (קישור לתקנות האמורות).**

* ראו לעניין זה את פרק ו להצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (קישור להצעת החוק) אליה התייחסנו במבזק מס' 1864 מיום 15.7.2020.
** במקביל, בוטלו תקנות שעת חירום (מענקים לעצמאים ולשכירים) – ראו סעיף 7 להוראת-השעה.

במסגרת אותו סעיף, נקבע, כי התביעה למענק תוגש בתוך 97 ימים מיום 3.5.2020, דהיינו, עד ליום 9.8.2020 (היום ה-97 נופל בשבת, ה-8.8.2020).

הארכת המועד להגשת בקשה לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות

סעיף 8 להוראת-השעה קובע, כי הבקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בְְּשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, כאמור בהחלטת ממשלה מס' 5015,* תוגש בתקופה 24.4.2020–15.9.2020.

* נזכיר, כי ביום 28.6.2020 התקבלה החלטת ממשלה מס' 152 (קישור להחלטה), בגדרה הוחלט על תיקון החלטה מס' 5015. במסגרת ההחלטה המתקנת נקבעו מספר תיקונים עיקריים: אישור מסלול מיוחד למדַווחים על בסיס מזומן; הכללת ענף היהלומים ברשימת העוסקים הזכאים להגשת הבקשה; קביעת רף מינימלי לגובה המענק; ומתן אפשרות למנהל רשות המסים להתערב בחישוב מְקדם הוצאות קבועות.
עוד נזכיר, כי רשות המסים פרסמה מסמך הנחיות ודברי הסבר להחלטה האמורה.

תזכורת – דו"ח שנתי לשנת-המס 2019

במבזק מס' 1843 מיום 23.3.2020 דיווחנו, בין היתר, על הודעתו (קישור להודעה) של מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, בדבר דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2019, בין היתר, לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח שנתי מקוּון וכן חברות ומלכ"רים.

בהתאם להודעה האמורה, על יחידים, חברות ומלכ"רים כאמור להגיש את הדו"ח כאמור עד ליום 30.7.2020.*

* נזכיר, כי לגבי נישומים המיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס) נוהגת רשות המיסים ליתן אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.
ראו לעניין זה את הודעתו מיום 26.5.2020 של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המסים, בנושא הֶסדר הארכּות למיַיצגים לגבי הדו"חות השנתיים לשנת-המס 2019 (קישור להודעה).

רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניות חברה זרה

במבזק מס' 1834 מיום 27.1.2020 (קישור למבזק) דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין דלק הונגריה (ע"א 8511/18), בגדרו קיבל בית-המשפט את הערעור של פקיד-שומה נתניה.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הערעור שהגישה כור סחר לבית-המשפט העליון על פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה (ע"מ 23488-01-18) נמחק לבקשתה (קישור לפסק-הדין).

נזכיר, כי פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה (השופטת א' וינשטיין) עָסק לא רק בסוגיית הרווחים הראויים לחלוקה במכירת מניות חברה זרה, אשר הוכרעה בעניין דלק הונגריה, אלא גם בקיזוז הפסד ההון המועבר שנוצר למערערת (ראו פס' 73 ואילך לפסק-הדין).