מבזקי מס

12/06/2017: חוזרים חדשים: מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדים מפתח, נוהל מתן ארכות להגשת דוחות ויתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים; שידור דוחות ועוד

מנגנוני שימור ומגבלות על מייסדים ועובדי מפתח
במבזק מיום 19.10.2015 דיווחנו אודות פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין הלמן ואח' (קישור לפסק-הדין).
שלושת המערערים – חיים הלמן, דרור כהן ואופיר זוהר – החזיקו בשיעור מסוים מהון המניות של חברת אקס אי וי בע"מ ("החברה") שנמכרה ביום 31.12.2007 ל-IBM.
במסגרת עסקת המכירה נכרתו בין IBM לבין בעלי המניות של החברה (ובכללם המערערים) מספר הסכמים, מכוחם קיבל כל אחד מהמערערים סכום מסוים לאלתר וסכומים נוספים ששולמו בפריסה של שלוש שנים בכפוף לכך שישמשו כעובד או כיועץ של IBM או חברה קשורה ("התמורה הנוספת").
בדיווחיהם למשיב, הצהירו המערערים כי התמורה הנוספת הינה בגֶדר רווח הון הנובע מעסקת מכירת מניות החברה.
המשיב (פקיד-שומה תל-אביב 4), לעומת זאת, קבע, כי התמורה הנוספת מהווה הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2)(א) לפקודה. 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הערעור.
השופט אלטוביה קבע, כי התמורה הנוספת התקבלה בידי המערערים על רקע היותם עובדים של IBM. לדבריו, אפשר שהתמורה הנוספת כלל לא הייתה משולמת למערערים אילולא נכרת ההסכם בגדרו רכשה IBM את מניות החברה, אך משתשלום התמורה הנוספת הותנה בקיומם של יחסי עובד-מעביד בין המערערים לבין IBM, אזי יש להכלילה בגדרו של סעיף 2(2)(א) לפקודה.
השופט אלטוביה ציין, כי הוא נכון לקבל את טענת המערערים לפיה התמורה הנוספת התקבלה אצלם ללא התאמה לעבודתם בפועל, אלא שתשלום התמורה הנוספת הותנה בקיום יחסי עובד-מעביד בין IBM לבין המערערים או כיועץ ובכך מתקיימת זיקה ישירה בין העֲסקת המערערים על-ידי IBM לבין התמורה הנוספת.
השופט אלטוביה הוסיף ונדרש לטענתם החלופית של המערערים, לפיה יש לראוֹת בתמורה הנוספת תמורה עבוּר הסכמתם לעבוד עבוּר IBM, ומשמעות הסכמתם זו הינה וויתור על חופש העיסוק או על הזכות להתחרות ב-IBM. לדבריו, טענה זו הינה טענה עובדתית חלופית לטענתם כי התמורה הנספת שולמה כנגד מניותיהם (וממילא אין לקבלהּ). עוד קבע השופט אלטוביה, כי אפילו היו המערערים מוכיחים את טענתם האמורה (דבר שלא נעשה) הרי שיש לראוֹת את התמורה הנוספת כרווח החייב לפי חלק ב לפקודת מס הכנסה, וממילא יש לסַווגו כתמורה פירותית כמתחייב מהוראות סעיף 89(ג) לפקודה.
 
על פסק-הדין הוגש ערעור לבית-המשפט העליון, אך בעקבות הצעת בית-המשפט חזר בו המערער מהערעור.
 
במבזק מיום 20.4.2016 דיווחנו אודות פרסום החלטת מיסוי בהקשר זה על-ידי מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המיסים (קישור להחלטה).
בגדרהּ של ההחלטה נקבע (תוך הערה, כי עוּבדות החלטת המיסוי שונות מעוּבדות פסק-הדין בעניין הלמן דלעיל), כי התמורה שקיבלו בעלי מניות (5 יחידים תושבי ישראל) בחברה פרטית תושבת ישראל ממכירת מניותיהם תסוּוג במלואה כהונית (דהיינו, שלא כהכנסת עבודה) למרוֹת שחלק ניכר ממנה כפוף להסדר Holdback לפיו אותו חלק ישוחרר למוֹכרים בהדרגה בכפוף להמשך העסקתם בחברה.
זאת, בין היתר, בהתבסס על הצהרת החברה לפיה תמורת ה-Holdback אינה תמורה נוספת אלא חלק בלתי-נפרד מהתמורה בגין המניות, המוֹכרים יקבלו שכר ראוי בתמורה לעבודתם בחברה והחברה הרוכשת תייחס בדיווחי המס שלהּ את תשלום תמורת ה-Holdback כתשלום עבוּר מניות המוֹכרים ולא כתשלום שכר בגין עבודתם.
 
בהמשך לאמוּר, נציין, כי פורסם חוזר מקצועי שעניינו בעמדת רשות המיסים ביחס למנגנוני שימור ומגבלות המושתים על מייסדים ועובדי מפתח (קישור לחוזר).
בגדרו של החוזר נסקרים מנגנוני ה-Reverse Vesting וה-Holdback ונקבע, כי למרות שעל-פי מנגנונים אלה המייסדים ממשיכים לעבוד בחברה, התמורה בגין מכירת המניות תמוסה, בכפוף לתנאים מסוימים, כרווח הון.
 
נוהל מתן ארכות להגשת דוחות לשנת-המס 2016
כידוע, רשות המיסים נוהגת ליתן לנישומים המגישים דו"חות באמצעות מיַיצגים אַרכָּה להגשת הדו"חות השנתיים. זאת, בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.
 
היום פורסמה הוראת ביצוע (קישור להוראה) בנושא "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2016", הכוללת, בין היתר, טבלה מרכזת של ארכות בהתייחס למיַיצגים מקושרים המשַדרים את הדו"חות השנתיים ישירות למחשב שע"מ, מיַיצגים המשדרים את הדוחות באמצעות האינטרנט ודיווח דוחות של נישומים שאינם חייבים בדו"ח מקוּון (יחידים הפטוּרים מדו"ח מקוּון, מלכ"רים ושותפויות נפט).
תשומת לבכם, בין היתר, לסעיף-קטן 9.2 להוראה האמורה.
 
נזכיר, כי במבזק מיום 3.4.2017 דיווחנו אודות פרסום הודעתו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים, בנושא הסדר הארכּות למיַיצגים לגבי דוחות המס לשנת-המס 2016 (קישור להודעה)בגדרהּ של ההודעה פורטו, בין היתר, מועדי הארכּות למיַיצגים ומכסות ההגשה הנדרשות, תוך הבחנה בין יחידים לבין חבר-בני-אדם (לרבות מלכ"רים ונאמנויות).
 
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
פורסם חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 (קישור לחוזר).
עניינו של החוזר, המחליף את חוזר מס הכנסה מס' 7/2016 (שפורסם בחודש דצמבר 2016), בכללי המיסוי החָלים על כספים הצבורים בקופות המרכזיות.
 
פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות
רשות המיסים הודיעה, כי נפתחו לשידור המערכת למייַצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של חברות לשנת-המס 2016.
לעת עתה, הכניסה למערכת המייַצגים המחוברים לשע"מ והכניסה לשידור באינטרנט נותרו ללא שינוי כמו בשנה שעברה.
 
פסק-הדין בעניין די.סי.אס חיזוק מבנים
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, בעניין די.סי.אס חיזוק מבנים בע"מ.
עניינו של פסק-הדין בעתירה שהוגשה על-ידי די.סי.אס חיזוק מבנים בע"מ וקבוצת קדם חיזוק חידוש מבנים בע"מ כנגד החלטת המשיב (רשות המיסים) להטיל עיצום כספי על מנהל העותרות בְּשל אי-הגשת דו"ח שנתי במועד.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת  א' נחליאלי חיאט, דחה את העתירה (קישור לפסק-הדין).
 
פסק-הדין בעניין יצחק שפר
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין יצחק שפר.
עניינו של פסק-הדין בערעור שהגיש המערער, נהג מונית ובעל עסק למוניות, על השומה לפי מיטב השפיטה שהוציא לו המשיב (פקיד-שומה אילת) כמו גם על החלטת המשיב להטיל עליו קנס גירעון.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).
 
פסק-הדין בעניין א.ש. טינה חברה לבניין
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין א.ש. טינה חברה לבניין בע"מ.
עניינו של פסק-הדין בערעור שהגישה החברה על החלטת המשיב (מנהל מע"מ באר-שבע) להטיל עליה סנקציות שונות בעקבות השימוש שעשתה בחשבוניות פיקטיביות.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).