מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

1.4.12: פורסם ברשומות תיקון 42 לחוק מע"מ

פורסם ברשומות תיקון 42 לחוק מע"מ.*
* חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב-2012 ("התיקון") (להורדת התיקון, לחצו כאן).
 
בגדרו של התיקון נקבע, כהוראת-שעה לשנת 2012,* כי על עסקות מכר נכסים של עוסק שחל עליו סעיף 2(ד) לתוספת א להוראות ניהול פנקסים,** יחול החיוב במע"מ עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל (דהיינו, מַעבר לבסיס מזומן).
* עם זאת, שר האוצר רשאי להאריך הוראה זו לתקופות נוספות.
** יצרנים בעלי מחזור של עד 1,950,000 ש"ח שבעסקם לא יותר מ-6 מועסקים.
במקביל, נקבע איסור על קונה לדרוֹש חשבונית מס קוֹדם לתשלום התמורה (או חֵלקהּ, לפי העניין), אם המועד לחיוב במס בְּשל העִסקה חל עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.*
* עם זאת, הָחֵל מיום 1.1.2015, יהיה שר האוצר רשאי, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, לקבוֹע, כי איסור זה לא יחול אם שוכע שיש קושי ממשי ליישמו.
 
בנוסף, נקבעו, בין היתר, התיקונים הבאים:
  • הורחב החריג הקבוע בסעיף 29(1א) לחוק מע"מ, כך שבשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה אינה בכסף, יחול החיוב במע"מ עם נתינת השירות.
  • תוקן סעיף 71א לחוק מע"מ, שעניינו בדיווח באיחוד עוסקים. לפי התיקון, הדיווח יהיה על סך כל עסקותיו של העוסק וכן על סך כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמו עִמו כאחד.
    עוד נקבע, כי המועד להגשת הדו"ח יהיה בתוך 90 ימים מתום שנת-המס שלגבּיה הוא מוגש.
  • במקרים בהם אי-ניהול ספרים כולל גם אי-רישום חשבוניות או מסמכים אחרים המאפשרים ניכוי מס תשומות, יהיה המנהל רשאי להטיל על החייב קנס בשיעור 30% מסך מס התשומות שלא נוכה.
    זאת, בתנאי שהתקיימו לגבי אותו עוסק הנסיבות המצדיקות הטלת קנס לפי סעיף 95(א) לחוק מע"מ.
  • תוקנו סעיף 116 לחוק מע"מ, שעניינו ב"דחיית מועדים". בעקבות התיקון, למנהל מע"מ תהא סמכות להפעיל שיקול דעת אם לדחות את המועד לניכוי מס תשומות (הקבוע בסעיף 38 לחוק), אם לאו, ובלבד שסמכות ההארכה כאמור תהא מוגבלת תקופה שלא תעלה על 5 שנים מהמועד הקבוע בסעיף 38 האמור.
  • הכנסה או הוֹצאת טובין בניגוד להוראות סעיף 129א לחוק מע"מ (שעניינו ב"פיקוח על הכנסת טובין והוצאתם מהאזור ומשטחי עזה ויריחו") תהווה עבירה לפי סעיף 117(א) לחוק.