מס ערך מוסף

מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף

5.6.07: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תכנוני מס החייבים בדיווח לפי חוק מע"מ

במבזק מיום 30.5.07 התייחסנו לחובת הדיווח לרשויות מע"מ בגין שתי פעולות המהוות תכנון מס החייב בדיווח על-פי תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (לעיון במבזק לחצו כאן).
שתי הפעולות הינן: התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבנייה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן (בין אם גורם זה פועל לארגון הקבוצה רק לצורך רכישת הזכות במקרקעין ובין אם הוא פועל לארגונה גם לצורך רכישת שירותי בניה על המקרקעין); והחזקה, במישרין או בעקיפין, של מלכ"ר או מוסד כספי, באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בעוסק, בשיעור של 75% לפחות.

הבוקר פורסם חוזר מע"מ 1/07 שעניינו בשתי הפעולות האמורות:

לעניין הפעולה הראשונה (המכוּנה בחוזר "פיצול עסקאות במקרקעין בין מכירת הזכות במקרקעין למתן שירותי בנייה לקבוצת רוכשים באמצעות גורם מארגן") מצוין בחוזר, כי לשם קביעת היבטי החבות במע"מ בשל פעולה זו תיבחן העִסקה על-פי מכלול היבטיה ובכלל זאת תיבחנה השאלות הבאות: (א) האם ניתן לזהות את "הגורם המארגן" כמי שמוכר דירת מגורים כמוצר מוגמר; (ב) האם מוכר הזכות במקרקעין הינו למעשה בגֶדר "עוסק" בנדל"ן; ו-(ג) האם יש לסוַווג את קבוצת הרוכשים כמלכ"ר לעניין חוק מע"מ.

לעניין הפעולה השנייה (המכוּנה בחוזר "עוסק בשליטת מלכ"ר או מוסד כספי") מצוין בחוזר, כי עצם ההחזקה (במישרין או בעקיפין) בעוסק על-ידי מלכ"ר או מוסד כספי אינה מהווה, כשלעצמה, פעולה המנוגדת להוראות החוק, אך במצבים בהם מתנהלת פעילות עסקית בין גורמים קשורים המסוּוגים באופן שונה לעניין מע"מ, ובעיקר כאשר החברה המוחזקת הרשומה כעוסק מבצעת עסקה (כגון: השכרת נדל"ן) עם החברה המחזיקה בה והרשומה כמלכ"ר/מוסד כספי, התקשרות זו עשויה להיחשב לעסקה מלאכותית.

לעיון בחוזר, לחצו כאן.