מס ערך מוסף

עקרונות החבות במע"מ, מס רווח ומס שכר

הטלת המס על מוסד כספי

"מוסד כספי" מוגדר בסעיף 1 לחוק מע"מ כדלהלן:

"(1) חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם דרישה על ידי שיק;
(2) חברה המשתמשת כדין במילה 'בנק' כחלק משמה למעט חברה ששמה מאזכר חברה או אגודה שיתופית שפסקה (1) חלה עליה;
(3) מוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי"ד–1954, אשר הוראות הנזילות מכוח החוק האמור חלות עליו;
(4)  מבטח;
(5)  סוג בני האדם ששר האוצר קבע."

מכאן, שמוסד כספי לעניין חוק מע"מ כולל את כל אותם הגופים שלגביהם העיסוק בכסף נחשב לעסק, כגון: חברות ביטוח, בנקים וכו'.

מכוח החלופה החמישית להגדרת "מוסד כספי" שבסעיף 1 לחוק מע"מ, התקין שר האוצר את צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), תשל"ז-1977. סעיף 1(א) לצו מוסדות כספיים קובע את הגופים הבאים כמוסדות כספיים: (1) עוסק שהוא חָבר הבורסה לניירות-ערך בתל-אביב בע"מ וש-75% או יותר ממחזור העִסקות שלו נובעים מעסקותיו בתור שכזה; (2) עוסק שהוא נאמן או מנהל קרן כמשמעותם בחוק קרנות נאמנות וש-75% או יותר ממחזור העִסקות שלו נובעים מעסקות בתור שכזה; ו-(3) מי שעִסקו במכירת מטבע-חוץ או ניירות-ערך או מסמכים סחירים אחרים, אף אם הוא רוכש אותם לצורך קבלת פירעונם או פדיונם.

בדומה למלכ"ר, גם מוסד כספי אינו חייב במע"מ על פעילותו, ואין הוא רשאי לנכות מס תשומות. סעיף 4(ב) לחוק מע"מ קובע, כי על פעילותו של מוסד כספי יוטלו מס שכר ומס רווח באחוזים מן השכר ששילם ומהרווח שהפיק, כפי שייקָבע על-ידי שר האוצר בצו באישור הכנסת.

הָחֵל מחודש אוקטובר 2015, מס השכר ומס הרווח המשולמים על פעילות בישראל של מוסד כספי הם בשיעור 17% מהשכר ששילם ומהרווח שהפיק – בהתאמה.

מס השכר המוטל על מוסד כספי זהה בהגדרתו למס השכר המוטל על מלכ"רים, אך הוא בשיעור 17%.*

* יצוין, כי אם נוצרו למוסד כספי הפסדים בשנת-המס, אזי אלה יותרו בקיזוז כנגד השכר ששילם באותה שנה, דבר שיקטין את מס השכר שישלם, ואף עשוי לאפסו.

מס רווח, לעומת זאת, מוטל רק על מוסד כספי, לגבי הרווח שהאחרון הפיק בשנת-המס. מכיוון שמס הרווח נִגזר מההכנסה החייבת במס ובעת חישוב החבות במס הכנסה/מס חברות יש להפחית את מס הרווח ששולם כהוצאה, שיעור המס האפקטיבי שמוטל על מוֹסד כספי שהוא חברה הינו כ-34.2% (נכון לשנת-המס 20243).*

* 34.2% = 1.17 / 0.17 + (1.17 / 0.17 - 1) × 23% (מס חברות)