מס ערך מוסף

עקרונות החבות במע"מ, מס רווח ומס שכר

הטלת המס על מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר)

סעיף 1 לחוק מע"מ כולל ארבע חלופות למלכ"ר: (1) המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים; (2) חבר-בני-אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי; (3) תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות; ו-(4) קופת-גמל הפטורה ממס הכנסה על-פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

בניגוד לעוסק, מלכ"ר אינו חייב במע"מ, אך מנגד, הוא אינו זכאי לנכות מס תשומות. סעיף 4(א) לחוק מע"מ קובע, כי על פעילותו של מלכ"ר יוטל מס שכר באחוזים מן השכר ששילם, כפי שייקָבע על-ידי שר האוצר בצו באישור הכנסת. לעניין זה, מוגדר המונח "שכר" כהכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו.

החֵל ביום 1.7.2006 ואילך, מס השכר הוא בשיעור 7.5% מהשכר ששילם המלכ"ר.