מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

1.7.13: פורסמה הבהרה של רשויות המס לגבי הארכת תוקף תשלום מקדמת מס שבח על-ידי הקונה

רקע
במבזק מיום 15.3.11 התייחסנו לפרסום ברשומות של תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין ("התיקון").*
*
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011. להורדת התיקון, לחצו כאן.
בגדרוֹ של התיקון נוספו, בין היתר, הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, לפיהן במכירת זכות במקרקעין אשר תמורת נקבעה בכסף בלבד, ושאינה דירת מגורים מזכה שהתבקש בשלהּ פטוֹר ממס שבח לפי פרק חמישי 1, יהיה הרוכש חייב להעביר למנהל תשלום על-חשבון מס השבח בו חייב המוֹכר ("המקדמה") בשיעור 7.5% או 15% מהתמורה, לפי העניין.
 
תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין
ביום 6.12.2011 פורסם ברשומות תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין, שהתקבל במסגרת החוק לשינוי נטל המס.*
* חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011. להורדת החוק, לחצו כאן.
באותו תיקון 72 נקבע, כי הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק תבוטלנה, וזאת לגבי מכירות מיום 1.4.2013. עוד נקבע, כי שר האוצר, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לדחות, בצו, את מועד הביטול כאמור לתקופות נוספות.
לאור זאת, והיות שלא ניתן היה להאריך את תוקפן של אותן הוראות מכוח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, הוראות אלו התבטלו הָחל ביום 1.4.2013, וממילא לא הייתה חובת תשלום מקדמות מאותו מועד.
 
פרסום הצו
במבזק מיום 13.5.2013 התייחסנו לפרסום ברשומות של צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)), התשע"ג-2013 ("הצו").*
* קישור לצו.
במסגרת הצו קבע שר האוצר, כי ביטולן של הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין יחול ביום 1.10.2013, וזאת לגבי מכירת זכות במקרקעין שתיעשה ביום האמור ואילך.
הואיל ותחילתו של הצו נקבעה רטרואקטיבית ליום 1.4.2013 ציינו, כי אין זה ברור כלל ועיקר כיצד תיושמנה הוראות סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק לגבי עסקות שנחתמו ביום 1.4.2013 ואילך ואשר התשלומים על-פיהן גררו, בדיעבד ובעקבות הצו, חובת תשלום מקדמה על-ידי הקונה.
בהקשר זה הזכרנו, כי רשויות המס פרסמו בשעתו הבהרה, לפיה בתקופה בה ההוראה הקובעת את חובת תשלום המקדמה לא תהיה בתוקף, לא קיימת חובה להעביר את המקדמה לרשות המסים. *
* קישור להבהרה.
לאור זאת, ציינו, כי יש לקוות שרשויות המס תפרסמנה הבהרה נוספת ביחס לצו.
 
ההבהרה של רשויות המס
ואכן, היום פורסמה הנחייתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה לשומה וביקורת ברשות המסים (קישור להנחייה).
על-פי ההנחייה, רשות המסים לא תפעל לגביית המקדמה לגבי עסקות שיום המכירה לגביהן חל בתקופת הביניים, דהיינו בתקופה 12.5.13-1.4.13, אלא אם ניתנה הסכמת הצדדים לעסקה לתשלום המקדמה.
ואילו לגבי עסקות שיום המכירה לגביהן חל/יחול בתקופה 30.9.13-13.5.13, יבוצע וייגבה תשלום המקדמה על-ידי הרוכש, וזאת בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק.