מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

10.9.12: הפטיש החדש של ד"ר שטייניץ? פורסם תזכיר חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין: אותה גברת (מס רכוש) בשינוי אדרת (מס עיכוב בניה)

פורסם תזכיר חוק, בגדרו מוצע להטיל מס חדש, המכוּנה "מס עיכוב בנייה" על תאגיד שבבעלותו, במישרין או בעקיפין (בשיעור 25% לפחות) בקרקע (אחת או יותר) לבנייה של 200 דירות מגורים לפחות (באופן מצטבר) נכון ליום 10.9.2012 ("חברה מרובת קרקעות לבנייה").
 
המס על עיכוב בבנייה יהיה בשיעור משווי הזכות הנמכרת, וזאת כנגזר ממועד המכירה של הקרקע: אם הקרקע תימכר תוך שלוש שנים מיום תחילתו של החוק המוצע - 0%; אם הקרקע תימכר לאחַר שלוש שנים מיום תחילתו של החוק המוצע ועד לתום ארבע שנים מיום התחילה - 0.5% או 1%, לפי העניין; אם הקרקע תימכר לאחַר ארבע שנים מיום התחילה ועד לתום חמש שנים מיום התחילה - 6% או 3%, לפי העניין; ואם הקרקע תימכר לאחַר חמש שנים מיום התחילה - 10% או 6%, לפי העניין.
 
המס כאמור יוטל על החברה מרובת הקרקעות לבנייה (כמשמעותה לעיל) במועד מכירת הקרקע והוא לא יוּתר בניכוי בחישוב הכנסתה החייבת לפי חוק מיסוי מקרקעין או לפי פקודת מס הכנסה, ממכירת הקרקע.