מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

10.5.12: רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא התרת הוצאות ועלויות לצורכי מס בהיעדר אסמכתאות לקיומן

רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי בנושא "אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות" (חוזר מס הכנסה 2/2012).
 
עניינו של החוזר במצבים בהם הנישום נעדר אסמכתאות לקיומה של הוצאה או להוכחת עלות של נכס לצורכי מס, למשל: כאשר הנישום דורש הוצאות פחת כאשר אין בידיו את החשבונית המעידה על רכישת הנכס בגינו נדרש הפחת.
בהתאם, נקבעו בחוזר אמוֹת מידה שתחולנה בקביעת שומה לנישום אשר אין בידו את החשבונית המאששת את קיומה וסכומה של ההוצאה או העלות הנדרשת, או נישום שספריו נפסלו ושנקבע לגביו כי ניכה מס תשומות כנגד חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין.