מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

מה עדיף - פק''מ, מק''מ או קרן נאמנות פטורה? - דגשים נוספים

בהמשך למבזק מיום 24.4.12 שעסק בהשוואה בין פק"מ, מק"מ וקרן נאמנות פטורה, ובעקבות התגובות הרבות שקיבלנו בעניין זה, נבקש להוסיף שני דגשים, וזאת בהתייחס ליתרון הגלום בקרן נאמנות פטורה על-פני המק"מ בכל הקשור לקיזוז הפסדים.

ראשית, לגבי הזכאות לקזז הפסדי הון כנגד הרווח מהמק"מ.
כפי שכבר ציינו, מק"מ עשוי להניב שני סוגי הכנסה: דמי ניכיון, הנחשבים, בדומה להכנסה מריבית על איגרות-חוב, להכנסה פירותית; ורווח ממכירת המק"מ לפני מועד הפדיון (ככל שאכן נוצר רווח), קרי: רווח הון.
לאור זאת, וכפועל יוצא מכללי קיזוז הפסדים, משקיע שצָבר הפסדי הון (מכל סוג שהוא) בשנת-המס 2011 או מוקדם יותר (הפסדים מועברים) לא יוכל לקזזם בשנת-המס 2012 כנגד הרווח הגלום במק"מ אם יחכה לפדיון המק"מ (שאז, כאמור, תיצָמח לו הכנסה מדמי ניכיון ולא רווח הון). 
כמו-כן, הפסדי הון ממכירת נכסים שאינם ניירות-ערך ואשר נוצרו בשנת-המס 2012 (הפסדי הון שוטפים) לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסה מדמי ניכיון ממק"מ שתיצָמח בשנת-המס 2012, אך ניתן יהיה לקזזם כנגד רווח ההון שייווצר ממכירת המק"מ בשנה זו.
מגבלות אלו אינן מתעוררות לגבי רווח הון מפדיון (מכירת) יחידות בקרן נאמנות פטורה!
 
שנית, לגבי הרווח שכנגדו מקוזזים הפסדי ההון.
חברי, עו"ד יניב שקל, האיר את עיניי לגבי חיסרון נוסף הגלום בהשקעה במק"מ בהשוואה להשקעה בקרן נאמנות פטורה והוא החובה לקזז הפסדי הון אחרים כנגד מלוא רווח ההון שנצמח במכירת המק"מ (הכַּוונה, למכירת המק"מ לפני מועד הפדיון). לשון אחר, קיזוז ההפסד נעשה כנגד מלוא רווח ההון הנומינלי ממכירת המק"מ (תוך חיסכון מס בשיעור 15% בלבד*), הגם שזה כולל בחובּו (ולוּ מבּחינה כלכלית) רווח אינפלציוני.
* הכּוונה, כמובן, להשקעה בידי יחידים.
לעומת זאת, אם מדובר היה ברווח הון מפדיון (מכירת) יחידות בקרן נאמנות פטורה, היה על המוֹכר לקזז את הפסדי ההון שנוצרו לו רק כנגד הרווח הריאלי (תוך חיסכון מס בשיעור 25%) ולא כנגד הרווח האינפלציוני שהינו פטוּר ממס (סכום אינפלציוני).
יצוין, כי חיסרון זה אינו ייחודי רק למק"מ אלא רלבנטי גם לכל איגרת-חוב שקלית אחרת.