מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

28.2.12: פורסמה תוספת להוראת הביצוע בנושא הארכת תקופת הוראת השעה לעניין קביעת שיעור מס מופחת במכירת קרקעות

במבזק מיום 24.2.2011 התייחסנו לפרסום הוראת-השעה בעניין הקלוֹת המס החדשות במכירת דירות מגורים וקרקעות לבניית דירות כאמור.*
* חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א-2011. להורדת הוראת-השעה,
לחצו כאן.
כזכור, הוראת-השעה כללה לא רק הוספת מסלול פטוֹר נוסף ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה (בכפוף למספר תנאים וסייגים), אלא גם הקלה נוספת ("ההקלה לקרקעות"), לפיה יחיד שמכר/ימכור בתקופה 31.12.2011-15.11.2010 קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, ואשר רכש את הקרקע בתקופה 6.11.2011-1.4.1961 ("קרקע מוטבת") - יחויב במס על השבח הריאלי בשיעור 20% (במקום שהמס יחושב באופן ליניארי). זאת, בכפוף למלוא התנאים הקבועים בהוראת-השעה.
 
ביום 26.12.2011 דיווחנו על כך שועדת-הכספים אישרה את התקנות שנחתמו על-ידי שר האוצר, ולפיהן ההקלה לקרקעות תוארך כך שתחול על מכירת קרקע כאמור שתבוצע עד ליום 31.12.2012 (במקום 31.12.2011).
ואילו במבזק מיום 22.12.2012 דיווחנו אודות פרסום התקנות ברשומות.*
* תקנות מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה) (הארכת התקופה שבסעיף 5(א)(2) לחוק), התשע"ב-2011. להורדת התקנות, לחצו כאן.
 
היום פרסמו רשויות המס תוספת להוראת-ביצוע 6/2011* שפורסמה בשעתו לגבי הוראת-השעה (קישור לתוספת).
* להורדת הוראת-ביצוע 6/2011, לחצו כאן.
בגדרהּ של התוספת האמורה מצוין, כי הוראת-ביצוע 6/2011 תחול לגבי מכירות שתתבצענה עד ליום 31.12.2012.
בנוסף, שבות* רשויות המס ומציינות את עמדתן, כי במכירת קרקע מוטבת (כמשמעותה לעיל) בשנת-המס 2012, יחויב היחיד המוֹכר במס שבח בשיעור 25%.
* ראו הודעת רשות המיסים מיום 27.12.2011.
 
כפי שכבר ציינו בעבר, אנו מחזיקים בדעה שונה.
במסגרת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("החוק לשינוי נטל המס"), הועלה שיעור מס השבח על יחידים מ-20% ל-25%, וזאת לגבי השבח הריאלי שנצמח (לפי חלוקה ליניארית) מיום 1.1.2012.*
* להורדת החוק לשינוי נטל המס, לחצו כאן.
שעה שכך, אנו בדעה, כי במכירת קרקע מוטבת (כמשמעותה לעיל) בשנת-המס 2012, יחויב היחיד המוֹכר במס שבח בשיעור 20% לגבי השבח הריאלי שנצמח, לפי חלוקה ליניארית, מיום הרכישה ועד ליום 31.12.2011; ובמס בשיעור 25% לגבי יתרת השבח הריאלי.