מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

5.12.11: אושר החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2011

במבזק מיום 22.11.2011 דיווחנו אודות פרסומה של הצעת החוק לשינוי חברתי-כלכלי (מסים) (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011) ("הצעת החוק המקורית"),* שפורסמה בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג.
* להורדת הצעת החוק המקורית, לחצו כאן.
 
הערב אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("החוק לשינוי נטל המס" או "החוק החדש").*
* להורדת הצעת החוק לשינוי נטל המס, כפי שאוּשרה בקריאה שנייה ושלישית, לחצו כאן. למותר לציין, כי נוסחו של החוק החדש כפי שיפורסם ברשומות הוא המחייב.
 
ככלל, החוק לשינוי נטל המס מתבסס בעיקרו על הצעת החוק המקורית וחלק הארי של הוראותיו הועתקו מהצעה זו.
עם זאת, קיימים מספר הבדלים בין החוק החדש לבין הצעת החוק המקורית, ובכללם ביטול הוספת מס היסף (המס על הכנסה חייבת העולה על 1,000,000 ש"ח בשנה) שנכללה בהצעת החוק המקורית ואינה כלולה בחוק החדש.

ואלה עיקרי החוק החדש
 
 • ביטול המִתווה שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנת 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 ("חוק ההתייעלות") של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות;
 • הגדלת שיעור מס ההכנסה על יחידים בעלי הכנסה גבוהה מ-40,790 ש"ח לחודש, כך ששיעור המס על מדרגת המס העליונה יוגדל מ-44% ל-48% (על הכנסה מסכום זה ואילך).
  עם זאת, מדרגת המס השלישית בשיעור 23%, שנכללה בהצעת החוק המקורית, הוקטנה ל-21%.
 • הגדלת שיעור מס החברות ל-25% חֶלף הפחתתו בשנות-המס 2016-2012 ל-18%.
 • מתן 2 נקודות זיכוי לאבות בעד ילדיהם עד גיל שלוש.
 • העלאת שיעור המס על יחידים בגין הכנסות מריבית/דמי ניכיון,* דיבידנד,** רווחים מקרן נאמנות פטורה, רווח הון*** ושבח מ-20% ל-25%, ולגבי "בעל מניות מהותי" מ-25% ל-30%.
  * המדובר בריבית/דמי ניכיון המשתלמים בגין נכסים הצמודים למדד/מט"ח ולא בגין נכסים שאינם צמודים כאמור (כגון: פיקדון שקלי, מק"מ וכו') ששיעור המס בגינם יוותר 15%.
  ** הגדלת שיעורי המס לגבי הכנסה מדיבידנד תחול, לפי החוק החדש, על דיבידנד שהופק ביום 1.1.2012 ואילך. דהיינו, בדומה להצעת החוק המקורית, גם החוק החדש אינו מאמץ בעניין זה את המלצות ועדת טרכטנברג, לפיהן שיעור המס על דיבידנדים לבעלי שליטה (וליתר דיוק - ל"בעל מניות מהותי") יועלה מ-25% ל-30% רק מחודש ממרץ 2012.
  *** למעט רווח הון ממכירת איגרות-חוב/מילוות שאינם צמודים למדד/מט"ח (כגון: מק"מ) ששיעור המס בגינו יוותר 15%.
 • העלאת שיעור מס השבח המוטל על יחיד המוֹכר מניות באיגוד מקרקעין והינו "בעל מניות מהותי" באיגוד זה (בין אם במועד המכירה ובין אם במועד כלשהו ב-12 החודשים שקָדמו למכירה) מ-20% ל-30%.
 • העלאת שיעור המס על רווח הון/שבח במכירת נכסים שנרכשו לפני 1.4.1961. 
 • מענק מוגדל, במסגרת מס הכנסה שלילי, לאמא עובדת ולאב חד-הורי.
 • הגדלת הניכוי מריבית על פיקדון/תוכנית חיסכון בנקאיים המשתלמת ליחיד שבשנת-המס הגיעו הוא ו/או בן-זוגו לגיל פרישת חובה וביום 1.1.2003 מָלאו לאחד מהם 55 שנים מ-9,120 ש"ח ל-13,000 ש"ח; ומ-13,680 ש"ח ל-16,000 ש"ח לגבי בני-זוג ששניהם הגיעו לגיל פרישת חובה וביום 1.1.2003 מָלאו לשניהם 55 שנים.
 • ביטול האפשרות לבצע פריסה של רווח הון ריאלי במכירת ניירות-ערך הרשומים למסחר בבורסה.
 • ביטול ההוראות שנקבעו במסגרת תיקון 70 בסעיפים 15(ב)-(ה) לחוק מיסוי מקרקעין ועניינן בחובת רוכשי מקרקעין לנַכּוֹת מס מהמוֹכר ולהעבירו כמקדמה לרשויות מיסוי מקרקעין. הביטול כאמור יחול ביום 1.4.2013 (לגבי מכירות שתבוצענה ביום זה ואילך), זולת אם שר האוצר ידחה בצו את המועד האמור.
 • הקטנת תקרת ההכנסה המירבית לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי (ודמי ביטוח בריאות) מ-8 פעמים הסכום הבסיסי* ל-5 פעמים הסכום הבסיסי כאמור (אם כי ללא הגדלה מקבילה של התקרה לעניין תשלום גמלאות).
  * 8,158 ש"ח.
ככלל, תחולת התיקונים לעיל נקבעה ליום 1.1.2012 ואילך.
בהתאם, הגדלת שיעורי המס לגבי הכנסה מריבית/דמי ניכיון, דיבידנד, רווחים מקרן נאמנות פטורה, שבח ורווח הון ממכירת נכסים שאינם ניירות-ערך נסחרים או יחידות של קרן נאמנות פטורה, תחול לגבי ההכנסה/רווחים כאמור שנתקבלו*/נצמחו*/הופקו ביום 1.1.2012 ואילך.

* לפי חלוקה ליניארית.

לעומת זאת, הגדלת שיעורי המס לגבי רווח הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים ויחידות של קרן נאמנות פטורה תחול לגבי מלוא רווח ההון, קרי: לרבות בגין מַרכיב הרווח שנצמח לפני 1.1.2012.
בהתאם, נקבעה בחוק אפשרות (הן לגבי יחידים והן לגבי חברות) לבצע מכירה ורכישה מחדש -- לרבות מכירה בהפסד -- של ניירות-ערך ויחידות כאמור במהלך חודש דצמבר 2011 ("מכירה רעיונית"), תוך תשלום המס בשיעור "הישן" ותוך קבלת יום רכישה ועלות חדשים לצורכי מס.
 
  
לאור ההשלכות המהותיות של החוק החדש, כמו גם בְּשל תום שנת-המס 2011 המתקרב ובא, אנו מקיימים כנס מיוחד שיתקיים ביום ד' 14.12.2011, בין השעות 09:00 ל-13:00, בבית לשכת רואי-חשבון, מונטיפיורי 1 תל-אביב.

 

לפרטים נוספים והרשמה, לחצו כאן.