מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

פורסם תיקון 186 - ביטול הפטוֹר ממס רווחי הון לתושבי-חוץ בגין השקעה ישירה או עקיפה במק"מים ואג"ח לטווח קצר

במבזק מיום 12.6.11 התייחסנו לפרסומן ברשומות של שלוש תקנות (להורדת התקנות לחצו כאן), שהותקנו במטרה לנסות ולהקטין את היקף פעילותם של השחקנים הזרים בשוק המט"ח המנצלים את פערי הריבית בין ישראל לבין חו"ל (בעיקר באמצעות רכישת מק"מים) וגורמים לתיסוף של השקל:
 1. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה) (תיקון), התשע"א-2011, הקובעות, כי הפטוֹר ממס לתושב-חוץ על ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה בגין "מילווה מדינה"* לא יחול אם המועד לפדיון המילווה אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתו.
  * "מילווה מדינה" מוגדר לעניין זה כאיגרת-חוב או מילווה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה ביום 8.5.2000 ואילך והרשום למסחר בבורסה.
  תחולת התיקון נקבעה ליום 7.1.2011, כאשר ביטול הפטוֹר לגבי מילוות "קצרים" יבוצע באופן ליניארי יחסית לתקופת צמיחת הריבית/דמי הניכיון/הפרשי ההצמדה.
 2. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית) (תיקון), התשע"א-2011, לפיהן הפטוֹר ממס רווח הון לתושב-חוץ בגין עסקה עתידיתלא יחול אם נכס הבסיס שלהּ הוא, במישרין או בעקיפין, איגרת-חוב או מילווה מדינה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם.
  תחולת התיקון נקבעה ליום 7.7.2011.
 3. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ) (תיקון), התשע"א-2011, הקובעות, כי הפטוֹר ממס רווחי הון לקרן תושבי-חוץ* לא יחול על איגרת-חוב או מילווה מדינה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם ואף לא על עסקה עתידית שנכס הבסיס שלהּ על איגרת-חוב או מילווה כאמור.
  * קרן תושבי-חוץ הינה קרן נאמנות חייבת שיחידותיה מיועדות, על-פי תשקיפה, לתושבי-חוץ בלבד והעונה על מספר תנאים נוספים.
  תחילת התיקון נקבעה ליום 7.7.2011.  
התקנות הנ"ל פורסמו ברשומות במקביל לפרסומה של הצעת-החוק לתיקון 186 לפקודת מס הכנסה, בגדרהּ הוצע לתקן את הוראות סעיף 97(ב2) לפקודה, הפוטרות ממס רווחי הון תושב-חוץ על רווח הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים בבורסה בישראל, כך שהפטוֹר האמור לא יחול על רווח הון במכירת איגרת-חוב או מילווה של מדינת ישראל (או בערבותה), הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם חל בתוך שנה מיום הוצאתם.
עוד הוצע, כי תחולת התיקון תהיה בתוך 30 ימים ממועד פרסומו.
 
הבוקר פורסם ברשומות תיקון 186 לפקודת מס הכנסה שנוסחו שונה מהצעת החוק האמורה.*
* להורדת התיקון, לחצו כאן
על-פי התיקון, הפטוֹר ממס רווחי הון על-פי סעיף 97(ב2) לפקודה לא יחול על רווח הון במכירת איגרת-חוב או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם ("מילווה מדינה קצר-מועד") ועל עסקה עתידית שנכס הבסיס שלהּ הוא, במישרין או בעקיפין, מילווה מדינה קצר-מועד כאמור.
תחולת התיקון נקבעה ל-30 ימים ממועד פרסום התיקון ("יום התחולה") והוא יחול על רווח הון ממכירת מילווה מדינה קצר-מועד (כמשמעותו לעיל) ועל רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלהּ הוא, במישרין או בעקיפין, מילווה מדינה קצר-מועד כאמור, שיימכרו הָחֵל מיום התחילה, ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים שמיום התחילה.
 
כפי שכבר ציינו בעבר, הגם שביטול הפטוֹר ממס רווחי הון אינו הפתרון המשפטי המדויק (שהרי, לא רק שרוב השחקנים הזרים הינם תושבי מדינת אמנה הפטוּרים ממס רווחי הון לפי הוראות האמנה (הגוברת על הוראות הדין הפנימי בישראל), אלא שמלכתחילה לאור טיבה של הפעילות אין מדובר ברווח הון אלא ברווחי עסקים), הרי שלתיקון עשויות להיות השלכות בלתי-מבוטלות שמקורן בהוראות הניכוי במקור מאותם "רווחי הון". שכּן, ביטול הפטוֹר ממס רווחי הון לאותם מק"מים ואג"ח לטווח קצר יגרור עִמו ביטול של הפטוֹר מניכוי מס במקור הקבוע כיום בתקנוו,* וממילא אותם שחקנים ייאלצו לבקש אישור פטוֹר פרטני מניכוי מס במקור מרשויות המס, על כל המשתמע.
* ראו תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.