מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

פורסם תיקון חקיקה לפיו ניכוי המס במקור בשוק ההון יביא בחשבון הפסדים שנוצרו גם לאחר החודש בו אירע מועד המכירה

ביום 18.9.2007 הוגשה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב (בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים) בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד רשות המיסים ("הבקשה לאישור").
 
עניינה של הבקשה לאישור, שהוגשה על-ידי מר עופר דורון ("התובע הייצוגי"), באמצעות משרד עו"ד (רו"ח) אלכס שפירא, באופן ניכוי המס במקור המבוצע על-ידי מוסדות כספיים (בנקים וברוקרים) בישראל המשלמים למשקיעים בשוק ההון תמורה ממכירת ניירות-ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקות עתידיות ("ניירות-ערך נסחרים"). זאת, בהתאם להוראות הקבועות בתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), תשס"ג-2002 ("התקנות").
 
תקנות אלו קובעות, כי בחישוב המס שיש לנכות במקור מרווחי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים, יש לקזז את הפסדי ההון שנוצרו באותה שנה ממכירת ניירות-ערך נסחרים כאמור.
לשון אחר, על-פי אותן תקנות, יש לקזז את הפסדי ההון כנגד רווחי ההון, ורק אם תיוותר יתרה חיובית, יש לנכות ממנה מס במקור.
 
במסגרת הבקשה לאישור נטען, כי בעקבות התיקון שבוצע בתקנה 9 לתקנות, ובתוקף הָחֵל ביום 1.1.2006, יש לבצע את הניכוי במקור תוך קיזוז הפסדי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים שהיו בניהולו של המנכה, וזאת גם אם רווח ההון נצמח לפני ההפסד (ובלבד שמדובר באותה שנת-מס) ("קיזוז אחורה").
עוד נטען, כי בפועל, ניכוי המס במקור על-ידי המוסדות הכספיים אינו מתבצע בהתאם לתקנות האמורות, אלא בהתאם להוראות שניתנו למוסדות הכספיים על-ידי רשות המסים ובגדרן קבעה רשות המסים, כי בביצוע הניכוי במקור אין לבצע קיזוז אחורה.
כתוצאה ממגבלות אלו, אשר עומדות (על-פי הנטען בבקשה לאישור) בניגוד מוחלט להוראות הקבועות בתקנות, המוסדות הכספיים ניכו מס במקור ביֶתֶר בסכומים בהיקף אדיר (המדובר בשנות-המס 2011-2006).
בהתאם, התבקש בית-המשפט לאשר את התביעה (שהוגשה עם הבקשה לאישור) כתובענה ייצוגית ולחיֵיב את רשות המיסים בהשבת המס שנוכה ביֶתֶר כאמור.
 
הגם שטרם התקבלה הכרעה לגבי הבקשה לאישור, לאחַר הגשתה התקיימו מספר דיונים בבית-המשפט, בגדרם הודיעה הרשות, כי בעקבות הבקשה לאישור מתקיימים מגעים בינה לבין המוסדות הכספיים על-מנת לאפשר את קיזוז ההפסדים "אחורה" (באותה שנת-מס) וכי הרשות פועלת לתיקון חקיקה מתאים.
 
ואכן, היום פורסם ברשומות תיקון נוסף לתקנה 9 לתקנות, ולפיו בחישוב רווח ההון ממכירת ניירות-ערך נסחרים לצורך ניכוי מס במקור, יקזז המנכה (המוסד הכספי) הפסד הון שנוצר ממכירת ניירות-ערך נסחרים שהיו בניהולו של המנכה ובתנאי שהרווח נוצר באותה שנת-מס שבה נוצר ההפסד, בין לפני מועד יצירת ההפסד ובין לאחַר המועד האמור.
 
תחולת התיקון נקבעה ליום 1.1.2012, וזאת לגבי הפסדים שנוצרו ביום 1.1.2012 ואילך.
 
להורדת התיקון, לחצו כאן.