מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

22.5.11: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון: פטור ממס שבח אינו חל בהכרח על מס מכירה

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין הקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י (ע"א 9111/08).
באותו מקרה, נדונה השְאֵלה האם זכאית המערערת -- "קופת גמל לפרישה" כמובנה בסעיף 9(2)(ב) לפקודה -- לפטווֹר ממס מכירה בגין מכירת מקרקעין שנעשתה בשנת 2006.
לטענת המערערת, מכירה זו פטורה ממס מכירה בשל צירוף של שתי הוראות חוק: האחת: סעיף 9(2)(ב) לפקודה, לפיו הפטוֹר ממס הכנסה לקופת גמל יחול "לעניין קופת גמל לגיל פרישה - לרבות מס לפי סעיפים 6 או 7 לחוק מיסוי מקרקעין"; השנייה: סעיף 72י לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו "דין מס מכירה כדין מס [שבח] לכל דבר וענין, למעט לענין פטורים לפי פרק חמישי 1 ולפי פרק שישי".
 
בית-המשפט העליון דחה את הערעור, בקובעו, כי למרות הפרשנות המרחיבה שניתנה בעניין רוגובין להוראות סעיף 72י לחוק מיסוי מקרקעין, הוראת הפטוֹר הקבועה בסעיף 9(2)(ב) לפקודה קובעת הֶסדר ספציפי המעניק למערערת פטוֹר ממס שבח אך לא ממס מכירה.
ראוי להדגיש, כי בית-המשפט העליון ייחס חשיבות רבה בעניין שבנדון לדברי ההסבר להצעת החוק הרלבנטית ואף ראה בהם בגֶדר "ראיה ניצחת" ו"קלף מנצח" של המשיב (ראו עמוד 9 לפסק-הדין).
 
להורדת פסק-הדין לחצו כאן.