מיסוי שוק ההון

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי שוק ההון

פס"ד חדש: רווח שנוצר תוך זמן קצר ממכירת מניות שליטה בחברה בורסאית הינו רווח הון ולא הכנסה פירותית

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין קרלוס בגס בע"מ וישראל און ליין בע"מ.

באותו מקרה, נדונה השְאֵלה כיצד יש לסַווג לצורכי מס את הרווח שנוצר למערערות ממכירת המניות (הנסחרות) של חברת קו מנחה:
לטענת פקיד-השומה, מדובר בעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי החייבת במס הכנסה. זאת, בין היתר, לאור הזמן הקצר שחָלף ממועד רכישת המניות ועד למועד מכירתן.
המערערות, לעומת זאת, שיוצגו על-ידי עו"ד יוסי דולן, טענו שמדובר ברווח הון הפטוּר ממס בהתאם להוראות צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון ממכירת מניות), התשמ"ב-1981.*

* צו זה התבטל בעקבות ביטולן של הוראות סעיף 97(ג) לפקודה, במסגרת התיקון לתיקון 132.

בית-המשפט, מפי השופט מגן אלטוביה, קיבל את הערעור, וקבע (תוך שהוא סוקר את המבחנים שנקבעו בפסיקה ובספרות להבחנה בין רווח הון לבין הכנסה פירותית), כי הרווח המהיר היווה תוצר לוואי של פעולה שכֹּל כולה במישור ההוני - רכישת שליטה בחברה לשם ניהולה ומכירת חלק מהותי ממניותיה לשם הכנסת שותף.

להורדת פסק-הדין, לחצו כאן.