עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

תיקוני חקיקה חדשים: שינוי סיווג של קרן חייבת לקרן פטורה + נקודות זיכוי לתושב חוזר

פורסמו ברשומות תיקונים מס' 180 ו-181 לפקודת מס הכנסה.

תיקון 180 לפקודת מס הכנסה
כידוע, במסגרת תיקון 147, בוטלו ההוראות המתייחסות לקרן נאמנות מעורבת, ותוקנו ההוראות שעניינן בקרן נאמנות פטורה ובקרן חייבת, לרבות ההגדרות של קרנות אלו.
"קרן נאמנות פטורה" הוגדרה כקרן נאמנות שבהסכם הקרן או בתשקיף נקבע, בקביעה שאינה ניתנת לשינוי, כי תהיה קרן נאמנות פטורה. עם זאת, בהוראות-המַעבר לתיקון 147
* נקבע, כי קרן נאמנות חייבת תהא רשאית לשנות את סיוּוגה, באופן חד-פעמי, לקרן פטורה, לא יאוחר מיום 1.1.2006.
* ראו סעיף 80(ט)(6)(ד) לתיקון 147.

בגדרו של תיקון 180 לפקודת מס הכנסה נקבע, כי האפשרות לשינוי הסיווּג מקרן חייבת לפטורה, באופן חד-סטרי, תהפוך להוראת-קבע: קרן חייבת תהיה רשאית להודיע על שינוי סיוּוגה באופן חד-פעמי, עד 30 ימים לפי תחילתה של שנת-מס, והיא תהפוך לקרן פטורה הָחֵל מהיום הראשון של שנת-המס שאחרי שנת-המס שבהּ הוגשה ההודעה.
עוד נקבע בתיקון 180, כי במקרה זה, יראו את כל נכסי הקרן כאילו נמכרו ביום האחרון של שנת-המס שבהּ הוגשה ההודעה ("היום הקובע"), ויום הרכישה של היחידה ועלותה לצורכי מס (מחיר מקורי) בידי בעל יחידה הפטוּר ממס על רווח ההון במכירה, יהיו היום הקובע ושווי היחידה ביום זה, בהתאמה.

בהעדר הוראת תחולה ספציפית, תחולת תיקון 180 מיום פרסומו ברשומות, קרי: 12.1.2011.

תיקון 181 לפקודת מס הכנסה
סעיף 35(א) לפקודת מס הכנסה קובע, כי בחישוב המס של "עולה"* יובאו בחשבון 1/4 נקודת זיכוי לכל חודש מ-18 החודשים הראשונים לעלייתו לישראל, 1/6 נקודת זיכוי לכל חודש מ-12 החודשים שלאחריהם ו-1/12 נקודת זיכוי לכל חודש ב-12 החודשים שלאחריהם.
* כהגדרתו בסעיף 35(ד) לפקודת מס הכנסה.

במסגרת תיקון 181 לפקודת מס הכנסה נקבע, כי בגדרו של "עולה" כאמור באותו סעיף 35(א) ייכלל גם "תושב חוזר" כהגדרתו בתיקון זה, קרי: יחיד ששב והיה לתושב ישראל בתקופה שמיום 16.5.2010 ועד ליום 30.9.2012, לאחַר שהיה תושב-חוץ במשך 6 שנים רצופות (לעניין זה, יראו מי שבידו תעודת תושב חוזר מאת המשרד לקליטת העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל 6 שנים לפחות, כמי שהיה תושב-חוץ במשך 6 שנים רצופות).

סעיף 35(א) לפקודת מס הכנסה, כנוסחו המתוקן, יחול בחישוב המס של תושב חוזר (כהגדרתו בתיקון) לגבי התקופה שמיום 1.1.2011 ואילך.

להורדת התיקונים, לחצו כאן.