עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

רשות המיסים פרסמה הוראה מקצועית בדבר אי-תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2009-2007

במבזק מיום 4.2.2010 התייחסנו לפרסומו ברשומות של תיקון 174 לפקודת מס הכנסה,* בגדרו נקבע, כי תקן חשבונאות מס' 29** לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת, וזאת אף אם תקן זה הוחל בדו"חות הכספיים לגבי שנות-המס 2007, 2008 ו-2009.***
* חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 174 - הוראת שעה לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009), התש"ע-2010 ("התיקון"). להורדת התיקון, לחצו כאן.
**
תקן זה קובע, כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והמדַווחות על-פי הוראותיו, תערוכנה את דו"חותיהן הכספיים, לגבי שנת הכספים 2008 ואילך, לפי כללי חשבונאות בין-לאומיים (כללי IFRS). התקן אינו קובע חובה לעריכת הדו"חות הכספיים לגבי שנת הכספים 2007 על-פי כללי ה-IFRS, אך הוא מאפשר יישום מוקדם של כללים אלה גם לגבי שנה זו.
*** כפי שכבר צוין במבזק מיום 4.2.10, נוסח התיקון פגום, שכן ניתן לפרשו כאילו תחולתו אינה מוגבלת לשנות-המס 2007, 2008 ו-2009.

הבוקר פורסמה הוראת-ביצוע של רשות המיסים, הקובעת כיצד ליישם את התיקון.

להורדת הוראת-הביצוע, לחצו כאן.