עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסמו טפסים באנגלית בעניין נאמנויות וניתנה אורכה עד 30.10.2009 להגשת הדיווחים והבקשות להסדר בנושא

מנהל רשות המסים בישראל, מר יהודה נסרדישי, הודיע היום, כי החליט ליתן אורכה עד ליום 30.10.2009 להגשת הדיווחים השונים הנוגעים לנאמנויות, לרבות הדו"חות השנתיים (למי שחייב בהגשתם בשל הוספת פרק הנאמנויות ובשל כך בלבד), כמו גם להגשת הבקשות להחלת הסכם מס במִתווה שפורסם לגבי נאמנויות שהוקמו לפני 1.1.2006.

בנוסף, הודיע מנהל רשות המסים, כי החליט להיענות לבקשות שהועלו על-ידי לשכות המיַיצגים, בדבר פרסומם של טפסי הנאמנות השונים בשפה האנגלית לשימושם של הנאמנים הזרים.

להלן הטפסים:

טופס מס' 141: הצהרה על נאמנות בלתי הדירה

 

טופס מס' 142: הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה

 

טופס מס' 143: הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ

 

טופס מס' 144: הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג נהנה מייצג

 

טופס מס' 147: הודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות

 

טופס מס' 148: הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה

 

טופס מס' 149: הודעה על חלוקות שקיבל נהנה

 

טופס מס' 151ח: הודעה על פרטי נאמנות

 

טופס מס' 1327: דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2006

 

טופס מס' 1327: דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2007

 

דברי הסבר למילוי הטפסים