מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

8.4.08: תיקונים לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

פורסמו ברשומות שני תיקונים לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 ("החוק"): האחד: חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 ("תיקון מס' 4"); השני: חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 4), התשס"ח-2008 ("תיקון מס' 4").

תחילת תיקון מס' 4 נקבעה ליום 6.10.2008 (ששה חודשים מיום הפרסום ברשומות) והוא יחול לגבי חוזי מכר שנכרתו ביום 6.10.2008 ואילך ובלבד שהוראות התיקון שעניינן בחובת יידוע הקונה, הֶסדר השוברים ומינוי הממונה (ראו להלן) תחולנה על הסכמי ליווי וחוזי מכר שנכרתו במסגרת פרוייקט הבנייה נשוא הסכם הליווי, ביום 6.10.2008 ואילך.

ואילו תחילתו של תיקון מס' 5 נקבעה ליום תחילתו של תיקון מס' 4 (קרי: 6.10.2008) והוא יחול על חוזי מכר שנכרתו ביום זה ואילך.

תיקון מס' 4
בעקבות קריסת חברת "חפציבה" והשלכות המשבר על שוק רכישת הדירות מקבלנים בישראל, הוחלט לשנות את ההסדר החקיקתי הקיים כדי להעניק הגנה טובה יותר לרוכשי הדירות מפני מקרים בהם מוכר הדירה אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו על-פי הסכם המכר.
ואלה עיקרי התיקונים שנקבעו בתיקון מס' 4:

תיקון מס' 5
תיקון מס' 5 קובע מספר תיקונים נוספים לחוק המכר:

לעיון בתיקון מס' 4 לחצו כאן.

לעיון בתיקון מס' 5 לחצו כאן.