עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

הוארך תוקפן של התקנות המקנות זיכוי ממס בשל עבודה במשמרות

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1987 ("התקנות") מקנות, בתנאים מסוימים, זיכוי ממס בשל הכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית (כהגדרתן בתקנות).

הבוקר פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשס"ח-2008, המאריכות את תחולתן של התקנות עד ליום 31.12.2008. זאת, רטרואקטיבית ליום 1.1.2008.