עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

תזכורת בדבר הגשת בקשה להחלת התקנות הדולריות

נבקש להזכירכם, כי תאגיד הזכאי לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות הדולריות ("תאגיד דולרי") חייב להגיש עד לסוף חודש ינואר הקרוב בקשה לפקיד-השומה להחיל את הוראות התקנות-הדולריות במקום הוראות חוק התיאומים.

בטרם הגשת הבקשה, יש לבחון את השלכות המס השונות הגלומות בהחלת התקנות-הדולריות. זאת, תוך התחשבות, בין היתר, במבנה ההון של התאגיד הדולרי ובמגמת השינוי ביחס בין שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בישראל לבין שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר.

יצוין, כי התקנות-הדולריות כוללות, בין היתר, הוראות בעניין מיסוי ניירות-ערך נסחרים, והוראות אלו טרם תוקנו למרות חקיקת תיקון 147.

עוד יצוין, כי תאגיד דולרי לא יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות-הדולריות לפני תום שלוש שנים מתחילת שנת-המס שבהּ הֵחל בניהול פנקסי חשבונות לפי הוראות תקנות אלו. בנוסף, תאגיד דולרי שחזר בו מבחירתו לנהל פנקסי חשבונות לפי התקנות-הדולריות או שחדל להיחשב לתאגיד כאמור, לא יוכל לשוב ולבחור לנהל את פנקסי חשבונותיו לפי התקנות-הדולריות לפני שחָלפו שלוש שנים מתום שנת-המס שבהּ חזר/חדל כאמור.