עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה בעניין ניכוי הוצאות רכב ושווי שימוש ברכב

פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ח-2007 ותקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ח-2007.

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ח-2007 כוללות מספר שינויים בעניין שווי השימוש שיש לזקוף לעובד בשל רכב צמוד. תוקפם של השינויים נקבע ליום 1.1.2008. ואלה הם השינויים:

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ח-2007 כוללות מספר שינויים לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995. גם תוקפם של השינויים נקבע ליום 1.1.2008. ואלה הם השינויים: