מיסוי מקרקעין

עקרונות החבות במס רכישה

הקלות ופטוֹרים ממס רכישה

קיימים מספר מקרים לגביהם נקבע פטוֹר ממס רכישה או חבות במס רכישה בשיעור 0.5% בלבד. בכל מקרה, על הרוכש לדַווח לרשויות המס על ביצוע המכירה.

להלן הפטוֹרים וההקלות העיקריים:

מכירה הפטורה ממס שבח על-פי מספר סעיפים שונים (למשל: מכירת זכות מנאמן לנהנה) פטורה גם ממס רכישה.

פטוֹר ממס רכישה / מס רכישה בשיעור 0.5% בלבד לגופים המנויים בתקנות 9-3 לתקנות מס רכישה (מוסדות לאומיים, האגודה למען החייל, רשות מקומית, מוסדות ציבור וכו').

מס רכישה בשיעור 0.5% בלבד ברכישת במקרקעין לשם שיכונם של נכה, נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה. הפטוֹר ניתן לאדם אחד שתי פעמים בלבד.

מס רכישה בשיעור 0.5% בלבד (בכפוף לתקרה) באופן חד-פעמי מוענק, בתנאים מסוימים, לעולה חדש. ההקלה תינתן אם הרוכש נחשב ל"עולה" כהגדרתו בתקנה 12 לתקנות מס רכישה ובלבד שהעולה רכש את המקרקעין בתוך תקופה המתחילה שנה אחת לפני כניסתו לישראל לראשונה ומסתיימת שבע שנים לאחר כניסתו. במניין שבע השנים לא באה בחשבון תקופת שירותו של העולה בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון.

במכירת זכוּת במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל. המונח "קרוב" מוגדר בתקנות מס רכישה  כ"בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חודשים שקדמו למכירת המקרקעין, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות".

העברת דירת-מגורים בין בני-זוג שהתגוררו בה יחדיו פטורה ממס רכישה.