עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסמו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי)

פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז-2007.

עניינן של תקנות אלו ב"מתנדב", המוגדר כיחיד העושה פעילות התנדבותית לקידום המטרות הציבוריות של מוסד ציבורי* ואשר לא הייתה לו הכנסה מהמוסד הציבורי, במישרין/בעקיפין, או כל תמורה/טובת הנאה אחרת, למעט כיסוי הוצאות** שהוציא, במישרין/בעקיפין, לצורך מימוש המטרות הציבוריות של המוסד הציבורי.

התקנות קובעות, כי הוֹצאה** שהוציא מתנדב (כהגדרתו לעיל) לצורך מימוש מטרותיו של מוסד ציבורי תותר למתנדב בניכוי עד גובה הסכום ששילם לו המוסד הציבורי כהחזר הוצאותיו. זאת, בתנאי שהתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: (א) המוסד הציבורי והמתנדב הגישו מסמכים/קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של מנהל רשוּת המסים וכן כל הוכחה נדרשת אחת לפי בקשת המנהל; (ב) המוסד הציבורי הגיש, לא יאוחר מיום 31.3 של כל שנת-מס, הודעה לפקיד-השומה, בטופס שייקבע, הכוללת את פרטיהם האישיים של כל המתנדבים במוסד הציבורי בשנת-המס הקודמת, ולגבי כל מתנדב שהמוסד הציבורי החזיר לו הוצאות - את פירוט ההוצאות וסכומן לגבי כל רבעון בשנת-המס הקודמת.

עוד נקבע בתקנות, כי הוצאות שהוציא מתנדב לצורך מימוש המטרות הציבוריות של מוֹסד ציבורי* ואשר עמדו בשני התנאים המצטברים שפורטו לעיל תיחשבנה כהוצאותיו של המוסד הציבורי והן תותרנה למוסד הציבורי בניכוי לעניין סעיפים 3(ז) ו-181ב לפקודה, בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972. עם זאת, ההוצאות המפורטות להלן תותרנה במגבלות דלקמן: הוצאות כיבוד קל שהוצאו במקום מגוריו של המתנדב או במקום פעילותו ההתנדבותית - בסכום שלא עולה על 12 ש"ח לאדם באירוע; הוצאות לרכישת דלק המשמש למתנדב לשם נסיעה למקום פעילותו ההתנדבותית - בסכום שלא יעלה על 280 ש"ח לחודש; הוצאות בשל שיחות טלפון מביתו של המתנדב - בסכום שלא יעלה על 50 ש"ח לחודש (הסכומים האמורים יתואמו כל שנה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן).

בנוסף, נקבע בתקנות, כי על המוסד הציבורי ליתן לכל מתנדב אישור על הוצאות שהִחזיר לו בשנת-המס הקודמת, כאשר אישור זה יכלול את סכומי ההוצאות, מטרת ההוצאה, מועד התשלום על-ידי המתנדב ומועד התשלום למתנדב על-ידי המוסד הציבורי, הכל כפי שייקבע בעתיד בטופס לעניין זה.

קישור לתקנות.

המדובר במוֹסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ששר האוצר באישור ועדת-הכספים של הנכסת קבע אותו לעניין סעיף 46 לפקודה, ושתקנונו מַסדיר הפעלת מתנדבים.

** המונח "הוצאה" מוגדר בהתאם להגדרת מונח זה בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972.