עקרונות יסוד במערכת המיסוי

מבזקים, חדשות ועדכונים

פורסם תיקון 153 לפקודת מס הכנסה

לאחרונה פורסם ברשומות תיקון 153 לפקודת מס הכנסה.

בגדרו של תיקון זה - המשלים את הוראות תיקון 152 שפורסם לאחרונה (ראו את המבזק שפרסמנו בעניין זה ביום 31.12.06 - מצ"ב קישור) - תוקנו הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה, כך שהפטור הקבוע בהן לגבי קצבה המשתלמת על-ידי מעביד או על-ידי קופת גמל יחול גם על קצבה המשתלמת על-פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, כהגדרתו בחלופה (3א) להגדרת המונח "הכנסה מיגישה אישית" שבסעיף 1 לפקודה.

תיקונים נוספים בוצעו בהוראות סעיף 32(14)(ב) לפקודה (הקובעות מגבלות לעניין התרת הוצאה לרכישת ביטוח מפני אבדן כושר עבודה) ובהוראות סעיפים 45א ו-47 לפקודה (שעניינן בהפקדת כספים בקופות גמל).

קישור לתיקון 153 לפקודת מס הכנסה.