מיסוי מקרקעין

מבזקים, חדשות ועדכונים במיסוי מקרקעין

30.5.07: הודעה על פעולה המהווה תכנון מס החייב בדיווח על-פי תקנות מע"מ

בחודש דצמבר 2006 פורסמו תקנות שעניינן בתכנון מס החייב בדיווח והכוללות 15 תכנוני מס שביצועם מחיֵיב דיווח לרשויות המס.
המדובר בתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (לעיון בתקנות לחצו כאן) ובתקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (לעיון בתקנות לחצו כאן).

תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (להלן: "התקנות") - שתחילתן נקבעה לגבי פעולות שהתבצעו בשנות-המס 2007 עד 2009 - כוללות שתי פעולות המהוות תכנון מס החייב בדיווח:*
האחת - התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבנייה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן (בין אם גורם זה פועל לארגון הקבוצה רק לצורך רכישת הזכות במקרקעין ובין אם הוא פועל לארגונה גם לצורך רכישת שירותי בניה על המקרקעין);
השנייה - החזקה, במישרין או בעקיפין, של מלכ"ר או מוסד כספי, באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בעוסק, בשיעור של 75% לפחות (אם העוֹסק מוחזק על-ידי יותר ממלכ"ר/מוֹסד כספי אחד, ימנה שיעור ההחזקה של כל אחד מהמהחזיקים במאוחד).
* עם זאת, הפעולות הבאות לא תיחשבנה לתכנון מס החייב בדיווח: (א) פעולה שניתנה לגביה החלטת מיסוי (רולינג) או החלטת מיסוּי בהסכם לא תיחשב לתכנון מס החייב בדיווח; ו-(ב) פעולה שדוּוחה למנהל מיסוי מקרקעין כמכירת זכות במקרקעין, על-ידי בעל הזכות במקרקעין לגורם המארגן ועל-ידי הגורם המארגן לקבוצת הרוכשים.

על-פי התקנות, פעולה מהסוג הראשון תפורט בדו"ח התקופתי (שלפי סעיף 67 לחוק מע"מ), לרבות הצדדים לפעולה (במישרין או בעקיפין) והסכומים ששולמו בשלהּ בכסף או בשווה-כסף ולמי ששולמו, על-ידי בעל הזכות במקרקעין ועל-ידי הגורם המארגן. לעומת זאת, הפעולה מהסוג השני תפורט בדו"ח התקופתי שבמועד הגשתו התקיימו התקיימו התנאים הרלבנטיים לפעולה האמורה על-ידי המחזיק והעוסק, ודיווח זה יעמוד בתוקפו כל עוד שיעור ההחזקה האמור לא השתנה.

ביום 14.2.07 הפעיל מנהל רשות המסים את סמכותו ודחה את מועד הדיווח על שני סוגי הפעולות כאמור ליום 15.7.07.

היום פורסם טופס הדיווח על שני סוגי הפעולות המהוות תכנון מס החייב בדיווח, כאמור לעיל. את הטופס יש לשלוח להנהלת רשוּת המסים, מטה ביקורת ושומה (מע"מ), רחוב בנק ישראל 5 ירושלים 91002.

להורדת הטופס לחצו כאן.